Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 626 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 229,9 mld zł. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to ponad 141,1 mld zł.

Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Celem obecnej (i ewentualnie następnych) aktualizacji jest przegląd stanu przygotowań projektów. Trzeba pamiętać, że samo umieszczenie projektu na liście nie świadczy o przyznaniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.

W wyniku aktualizacji listy projektów indywidualnych usuniętych zostało 8 projektów oraz dodano łącznie 50 nowych projektów. Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla POIiŚ obejmuje 386 przedsięwzięć, o łącznej orientacyjnej całkowitej wartości 206,04 mld złotych. Na liście podstawowej znalazło się 318 projektów o wartości 157,40 mld  zł. Natomiast 68 projektów, których łączna wartość wynosi 48,64 mld  zł, stanowi listę rezerwową.

Ogólna szacunkowa wartość dofinansowania z funduszy europejskich dla projektów objętych listą projektów indywidualnych wynosi 124,18 mld  zł. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 92,40 mld złotych, zaś na przedsięwzięcia z listy rezerwowej przeznaczonych zostało 31,78 mld  zł.

W wyniku aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wprowadzono zmiany w stosunku do projektów umieszczonych na liście stosowanej z dniem 2 lutego 2009 r. Uaktualniono informacje dotyczące tytułów, kosztów, terminów realizacji, miejsca realizacji, instytucji odpowiedzialnych za realizację, uzasadnienia realizacji dla poszczególnych projektów. Wprowadzono również zmiany polegające na podziale projektów, przesunięciu projektów na listę podstawową lub rezerwową, a także usunięciu projektów z listy.

Ponadto w wyniku aktualizacji na liście umieszczono także nowe projekty. Dodane projekty przeszły procedurę konsultacji społecznych i zostały zarekomendowane przez Ministra Rozwoju Regionalnego do umieszczenia na zaktualizowanej liście projektów indywidualnych dla POIiŚ.

Lista obejmuje projekty z zakresu:

priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa – 25 projektów z listy podstawowej,
priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 18 projektów z listy podstawowej,
priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 18 projektów z listy podstawowej,
priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 6 projektów z listy podstawowej,
priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 64 projekty: 48 projektów z listy podstawowej oraz 16 projektów z listy rezerwowej,
priorytetu VII Transport przyjazny środowisku – 111 projektów: 83 projekty z listy podstawowej oraz 28 projektów z listy rezerwowej,
priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 29 projektów: 26 projektów z listy podstawowej oraz 3 projekty z listy rezerwowej,
priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 17 projektów: 12 projektów z listy podstawowej oraz 5 projektów z listy rezerwowej,
priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – 5 projektów z listy podstawowej,
priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 1 projekt z listy podstawowej,
priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 26 projektów z listy podstawowej.

Aktualne listy projektów kluczowych znajdują się tutaj.

Źródło: MRR

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj