Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) udostępnił na stronie internetowej www.krajowabaza.kobize.pl możliwość dokonania rejestracji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

KOBiZE realizuje w ten sposób zadania wynikające ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Ustawa nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy – w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego – raportu za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego jest prowadzący instalację. Pierwszy raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy za rok 2010 w terminie do końca lutego 2011 r.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj