1 / 15

Do końca roku ma być gotowa, a w przyszłym uruchomiona instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Białymstoku. Wytworzony przez nią prąd zasili 16 tys. gospodarstw domowych.

W Białymstoku i w gminach ościennych powstanie jeden z najnowocześniejszych w kraju, ekologiczny i efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Opierać się ma na selektywnej zbiórce oraz termicznym przekształcaniu tych  odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Z kompleksowego systemu gospodarki odpadami skorzysta blisko 390 tys. mieszkańców Białegostoku oraz okolicznych gmin: Czarnej Białostockiej, Choroszczy, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Michałowa, Supraśla, Wasilkowa oraz Zabłudowa.

W nowym systemie

Gospodarką odpadami w Białymstoku zajmuje się spółka PUHP LECH, która realizuje projekt budowy zintegrowanego systemu dla aglomeracji białostockiej o wartości ponad 484 mln zł , z czego 210 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a 164 mln zł to pożyczka  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nowy system zakłada, że selektywna zbiórka odpadów wytwarzanych przez mieszkańców aglomeracji białostockiej będzie dokonywana „u źródła”. Skierowane one zostaną do zmodernizowanej sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Posortowane odpady będą odbierane przez firmy recyklingowe. Odpady zmieszane oraz część odpadów, która trafi do sortowni, a nie będzie nadawała się do odzysku materiałowego, zostanie przekazana do budowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Prace na finiszu

Białostocka spalarnia to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w województwie podlaskim, której koszt wynosi prawie 333,0 mln zł (netto). Budowa zakładu rozpoczęła się w grudniu 2013 r. Wszystkie budynki są już gotowe i trwają w nich  ostatnie prace wykończeniowe. Na ukończeniu są również podziemne sieci technologiczne, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, trwają prace wykończeniowe dróg dojazdowych i placów. Na początku lutego przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Zakończono już mechaniczny i elektryczny montaż instalacji oczyszczania spalin, instalacji waloryzacji i przetwarzania żużla oraz instalacji zestalania i stabilizacji  popiołów.

Na ukończeniu jest montaż turbogeneratora i skraplacza. Obecnie trwają intensywne prace związane z wykonywaniem rurociągów układu wodno – parowego, montażem elektrycznym (wykonywanie okablowania) i montażem aparatury kontrolnej. W obszarach technologicznych gdzie zakończono montaż mechaniczny i elektryczny trwają próby układów sterowania. Montowane są również suwnice chwytakowe w bunkrze.

W skład zaprojektowanej instalacji wchodzi kompletna linia termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 t/godz. (120 tys. t/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg.

Termin zakończenia budowy jest planowany na koniec 2015 r., a uruchomienie instalacji ma nastąpić w 2016 r. Będzie to nowoczesna instalacja, spełniająca wymagania BAT, czyli najlepszych dostępnych technik. W białostockiej spalarni zastosowana zostanie półsucha metoda oczyszczania spalin, integrująca kilka procesów w jednej  instalacji: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego. Zastosowanie takiego rozwiązania przyniesie korzyści dla mieszkańców i środowiska, bowiem pozwolić ma na ograniczenie emisji szkodliwych substancji znacznie poniżej wartości określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Energia ze śmieci

Jedną  z najważniejszych funkcji realizowanych przez ZUOK w Białymstoku będzie wykorzystanie energii z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Spalarnia będzie mogła wyprodukować ok. 360 tys. GJ energii cieplnej w sezonie grzewczym oraz 38 tys. MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Jest to ilość pozwalająca na zasilenie prądem ok. 16 tys. gospodarstw domowych i ogrzanie zimą około 875 domów jednorodzinnych w Białymstoku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj