Podczas posiedzenia Nieformalnej Rady UE ds. Środowiska w Słowenii w dniach 11-13 kwietnia, jej uczestnicy rozmawiali o bioróżnorodności i zmianach klimatu.

Główną konkluzją spotkania było stwierdzenie, że istnieje powiązanie pomiędzy ochroną bioróżnorodności i adaptacją do zmian klimatu, a odpowiednie działania w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej są niezbędne w przedsięwzięciach służących walce ze skutkami globalnego ocieplenia.

W trakcie rozmów  odbyły się  trzy główne prezentacje naukowców w dziedzinie zrównoważonego zarządzania lasami i biopaliw. Prezentacje były podstawą do późniejszej dyskusji ministrów środowiska krajów Unii Europejskiej oraz  ministrów Norwegii i Szwajcarii. Rozmowy dotyczyły większego powiązania pomiędzy politykami w zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej, zużycia drewna i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi oraz biopaliw drugiej generacji.

Minister Maciej Nowicki powiedział, że promocja zrównoważonego wykorzystywania lasów jest bardzo ważna z punktu widzenia środowiskowego i ekonomicznego. Dodał również, że w Polsce promuje się wykorzystywanie biomasy leśnej w małych źródłach i  podkreślił, ze Polska nie jest przeciwna jej wykorzystywaniu do celów energetycznych. Zdaniem ministra  trzeba jednak bardzo uważnie z niej korzystać, ponieważ przekroczenie pewnego limitu prowadzi do negatywnych skutków środowiskowych w ekosystemach na terenach leśnych.  

W czasie Nieformalnej Rady kraje członkowskie przedstawiły plansze dotyczące biopaliw drugiej generacji. Dwie, na temat  wykorzystania biomasy i biopaliw oraz rozwiązań innowacyjnych w tym zakresie, zaprezentowała Polska.
Uczestników spotkania zaproszono do udziału w Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, która odbędzie się w maju w Bonn.

W rozmowach wzięli udział m.in. ministrowie ds. środowiska krajów członkowskich UE, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Agencji Środowiska i Europejskiego Biura ds. Środowiska oraz  delegaci państw kandydujących do przystąpienia do UE oraz krajów należących do EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).

Posiedzenia Nieformalnej Rady UE ds. Środowiska odbywają się raz na pół roku w kraju, który aktualnie piastuje prezydencję w UE. Służą one  wymianie poglądów na temat najważniejszych aspektów związanych z ochroną środowiska.
 
źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj