Bydgoska Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do posesji.

Strażnicy przypominają o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Niewywiązanie się z obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości skutkować może udzieleniem pouczenia lub nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 100 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj