W ocenie Ministerstwa Środowiska istnieje możliwość finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z innych źródeł aniżeli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dyskusyjna interpretacja Ministerstwa Środowiska

Jeden z parlamentarzystów wystąpił do Ministra Środowiska z interpelacją poselską (nr 32719) prosząc o wyjaśnienie, w jaki sposób powinny postąpić organy gminy, w sytuacji, w której w wyniku zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewyższyły wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

W odpowiedzi na powyższą interpelację Ministerstwo Środowiska wskazało na następujące możliwości działania w opisanym w interpelacji stanie faktycznym:

a) podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) dofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi z innych źródeł pochodzących z     budżetu gminy;
c) określenie limitu odbieranych w ramach opłaty odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych itp. i obciążenie dodatkową opłatą tych odpadów przyjmowanych ponad określony limit, co może wpłynąć na zbilansowanie kosztów systemu;
d) podjęcie współpracy z organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które w imieniu podmiotów wprowadzających produkty na rynek realizują ustawowe obowiązki w zakresie zbierania i recyklingu określonych odpadów. Współpraca z gminą może pozwolić na pozyskanie przez nich odpadów koniecznych do osiągnięcia ustawowych poziomów w zamian za dofinansowanie gminnego systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych;
e) sprzedaż surowców wtórnych pochodzących z odpadów komunalnych, co powinno przynieść dochód gminie, który obniży koszty systemu.

Czy Ministerstwo ma rację?

Dalszą część artykułu można przeczytać w portalu Prawo Dla Samorządu

ziemski_logo

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj