Podwójne dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł, w postaci dotacji i pożyczki z NFOŚiGW pomoże gminie Gdańsk do końca 2025 roku wybudować dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcia bezpośrednio spowodują ograniczanie masy regionalnie składowanych odpadów o blisko 14 tys. ton corocznie. Ponadto staną się kolejnym ważnym ośrodkiem struktury recyklingu w woj. pomorskim, a tym samym elementem systemu ogólnokrajowego.

Dwa nowe PSZOK-i

Plan przewiduje powstanie dwóch PSZOK-ów zlokalizowanych w województwie pomorskim, w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej oraz ul. Hynka. Dodatkowo w każdym z nich zostanie zamontowany kontener socjalno-biurowy, pojawi się magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz obiekt punktu przyjęć sprzętów do ponownego użycia. Przewidziano także m.in. montaż wag pomostowych, budowę wiat na kontenery, oraz placów manewrowych. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wzmocni system gospodarki odpadowej w Gminie Miejskiej Gdańsk, w tym także procesy recyklingu. Pozwoli na realizację zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zapobieganie ich powstawaniu oraz ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego ich zbierania.

Nowe PSZOK-i będą miejscami umożliwiającymi mieszkańcom pozostawianie odpadów, które nie powinny być wyrzucane do przydomowych śmietników. Punkty będą przyjmować z gospodarstw domowych m.in. odpady poremontowe, budowlane, wielkogabarytowe, elektrośmieci (w tym baterie, akumulatory), przeterminowane chemikalia bądź lekarstwa i niektóre odpady medyczne, odpady zielone czy zużyte opony.

Umowę przekazania dofinansowania z programu Racjonalna gospodarka odpadami w ramach jego Części 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów – podpisali w styczniu br. przedstawiciele NFOŚiGW oraz Gminy Miasta Gdańsk.

 

Czytaj więcej

Skomentuj