Minister klimatu i środowiska umorzył postępowania, wszczęte przeciwko spółce Enea Elektrownia Połaniec (EEP), a dotyczące ewentualnego niewłaściwego wykorzystania pomocy publicznej w postaci darmowych uprawnień do emisji CO2 wartości ok. 170 mln zł – poinformowała Enea.

Postępowania administracyjne zostały wszczęte w czerwcu. Dotyczyły darmowych uprawień do emisji do 2016 r. otrzymanych z tytułu zrealizowanej modernizacji bloków energetycznych w latach 2013-2016. Enea informowała, że jest ryzyko, iż w razie niekorzystnych dla spółki rozstrzygnięć, będzie musiała zwracać całą pomoc.

Jak zaznaczyła Enea, EEP stała na stanowisku, że pomimo rozbieżności wynikającej z zastosowania odmiennego od wstępnych założeń miksu paliw wykorzystywanych w zmodernizowanych blokach, efekt ekologiczny został osiągnięty, co zostało potwierdzone przez zewnętrznego i niezależnego audytora w latach 2016 oraz 2017.

Enea poinformowała, że postępowania zostały umorzone, a w ich trakcie EEP przedłożyła odpowiednie wyjaśnienia, potwierdzające spełnienie przesłanek dla pomocy publicznej.

Czytaj więcej

Skomentuj