Unia Europejska musi lepiej wykorzystywać zasoby dla dobra swojego przyszłego wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego- mówi rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski.

"Cenne materiały powinny być odzyskiwane, a nie składowane, czy spalane, a system podatkowy powinien karać marnotrawstwo zasobów. Posłowie twierdzą, że zwiększy to europejską konkurencyjność" – przekonują eurodeputowani.

Parlament apeluje w rezolucji o stopniowe wycofywanie się ze składowania odpadów i wzywa Komisję do przedstawienia stosownej propozycji legislacyjnej do końca 2014 roku. Komisja powinna również zrewidować cele w zakresie recyklingu na rok 2020, które zostały określone w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, oraz zapewnić, by do końca tej dekady nie dochodziło do spalania takich śmieci, które mogą zostać poddane recyklingowi lub kompostowaniu.

Deputowani twierdzą, że europejski przemysł i konsumenci korzystają z lepiej zaprojektowanych produktów i wzywają komisję do zaproponowania zaktualizowania dyrektywy w sprawie ekoprojektu o produkty niezwiązane z energią oraz w celu zapewnienia ich lepszej trwałości, przetwarzalności i przydatności do naprawy. Oznakowanie produktów powinno dostarczać konsumentom informacji na temat użytych surowców i ich wpływu na środowisko.

Parlament wzywa kraje członkowskie do wprowadzenia podatku środowiskowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych, np. podatków obciążających pracę. Zachęty, takie jak redukcja podatku VAT od niektórych surowców wtórnych, może również przyczynić się do korygowania niedociągnięć rynku i wspierania innowacji.

Posłowie wezwali również Komisję Europejską i kraje członkowskie do przedstawienia planów zniesienia dotacji, z którymi wiążą się działania szkodliwe dla środowiska, co zostało już poruszone we wcześniejszych rezolucjach Parlamentu. Miałoby to nastąpić do 2020 roku. Posłowie wezwali Komisję do przyjrzenia się jak wprowadzenie takich przyjaznych dla środowiska warunków kontraktów może być zastosowane do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

W celu ograniczenia zużycia zasobów posłowie wezwali Komisję do utworzenia grup zadaniowych w celu opracowania europejskiego planu działania na rzecz efektywnego korzystania z zasobów w obszarach żywności, gospodarki mieszkaniowej oraz mobilności.

źródło: PE


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj