Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze rozpoczęły przyjmowanie wniosków w I konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Pierwszy konkurs, ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska jako instytucję pośredniczącą, dotyczy działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” oraz działania 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”. Łączna kwota przewidziana na oba konkursy to 400 mln euro (w tym 300 mln euro na działanie 1.1 i 100 mln euro na działanie 2.1). W obu przypadkach przewidziano także rezerwę finansową. Kolejne konkursy ogłaszane będą w odstępach kwartalnych. Ostateczny termin składania wniosków w I konkursie mija o godz. 15.oo w dniu 26 maja 2008 roku. Decyduje data faktycznego złożenia wniosku do kancelarii Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu, a nie data stempla pocztowego na przesyłce.

Wnioski należy składać:

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro,
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro.

Poziom współfinansowania projektu ze środków unijnego Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych. W pierwszym działaniu objętym konkursem dofinansowanie będą mogły uzyskać przede wszystkim projekty budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W ramach działania 2.1 wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów (obsługujące obszar zamieszkały przez co najmniej 150 tys. mieszkańców). Na wsparcie, zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ, będą mogły liczyć także m.in. projekty budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, budowy składowisk jako elementu regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu.
Wnioski składane w trybie konkursowym oceniane są w systemie punktowym wg „Kryteriów wyboru projektów” stanowiących załącznik do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko”. Wnioski muszą być zgodne z kryteriami formalnymi i merytorycznymi określonymi szczegółowo w w/w dokumentach dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą w Polsce instytucją wdrażającą priorytety ekologiczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) w latach 2007-2103. Jako instytucji sprawdzonej w efektywnej obsłudze pieniędzy z Unii Europejskiej (w latach 1999-2006) oraz projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Narodowemu Funduszowi powierzono wdrażanie rekordowej ilości priorytetów i działań PO IiŚ i obarczono odpowiedzialnością za efektywne, sprawne i terminowe wykorzystanie ponad 5 mld euro w latach 2007-2013.

Szczegółowe informacje o konkursie, wraz z instrukcjami i wymaganymi dokumentami, dostępne są na stronach: www.nfosigw.gov.pl, www.ekoportal.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj