Oczyszczalnia Wschód w Gdańsku czterokrotnie ograniczy produkcję osadów ściekowych – odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków. Stanie się tak dzięki Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych – nowoczesnej instalacji, której budowa zakończy się 19 grudnia 2011 roku.

15 października w obecności prezydenta Pawła Adamowicza oraz Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska wmurowano kamień węgielny pod budowę inwestycji.

Termiczna utylizacja osadów ściekowych w piecach fluidalnych, która zostanie wykorzystana na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, jest uznawana za najlepszą i najbezpieczniejszą metodę utylizacji osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych z dużych miast. Odpadem z procesu będą popioły lotne (prawie 8 000 ton/rok)  oraz  pozostałości z oczyszczania spalin (prawie 6000 ton/rok). Obecnie osady przejściowo znajdują zastosowanie do kompostowania oraz do rekultywacji składowiska w Wiślince, Letnicy i Rewie. Przechowywanie osadów na terenie Oczyszczalni, jak również przewożenie go z jej terenu jest uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Realizacja inwestycji znacznie zmniejszy te uciążliwości.

Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi to drugie zadanie w zakresie przebudowy Oczyszczalni Wschód, realizowane przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Pierwsze zadanie rozpoczęło się w październiku 2007 r. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Jego celem jest redukcja azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej. Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych realizowana jest w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, etap II. Do końca bieżącego roku zostanie podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 56% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instalacja Odzysku Energii, która równolegle powstaje na terenie Oczyszczalni, dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych  jest realizowana przez firmę DEGREMONT SA z siedzibą we Francji. Umowa zostanie zrealizowana do 19 grudnia 2011 roku. Wartość realizowanych prac to 21.640.579,70 Euro netto.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj