Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało interaktywną mapę z obszarami zdegradowanymi i przeznaczonymi do rewitalizacji oraz z informacją o kierunkach ich zagospodarowania.

Projekt „Gdańskie przestrzenie lokalne” powstał we współpracy Biura Rozwoju Gdańska z mieszkańcami. Konsultacje przeprowadzono w formie ankiet internetowych oraz spotkań z radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi.

Celem wspólnych działań było stworzenie realnej sieci lokalnych przestrzeni publicznych. Opracowanie ma służyć też skoordynowaniu działań realizowanych przez wydziały urzędu miejskiego i jednostek miejskich zajmujących się przestrzeniami publicznymi w Gdańsku, a także osób przygotowujących wnioski do budżetu obywatelskiego. A ostatecznie przyczynić się do ożywienia przestrzeni publicznych.

Potencjał przestrzeni

Autorki “Gdańskich przestrzeni lokalnych”, dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik i inż. arch. Agnieszka Rózga-Micewicz, współpracując z mieszkańcami, wytypowały na określonych obszarach rewitalizacji lokalne przestrzenie publiczne.

Są to zaniedbane obszary gdzie mieszkańcy m.in. robią zakupy, odprowadzają dzieci do szkoły, udają się na spacer czy do biblioteki. Przestrzenie te zatem posiadają silny potencjał rozwoju. Stąd pomysł, by je zmodernizować i wyposażyć w rozmaite elementy małej architektury lub urządzić od początku.

Przebieg prac

Opracowanie składa się z trzech części, z czego dwie opublikowano, a trzecia jest w trakcie opracowywania.

Pierwszy etap prac objął obszary rewitalizacji m.in. Biskupią Górkę/Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię.

Drugi dotyczył obszarów zdegradowanych czyli Angielskiej Grobli, Brzeźna – osady rybackiej, Przeróbki Mieszkaniowej, Stogów Mieszkaniowych.

Z kolei w trzeciej części omówiono pozostałe lokalne przestrzenie publiczne. Aktualnie trwają konsultacje z radami dzielnic na jej temat. Mapa będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne opracowania studialne powstające w Biurze Rozwoju Gdańska.

Mapa jest dostępna na stronie http://mapa.brg.gda.pl/.

Czytaj więcej

Skomentuj