Gdynia została wybrana przez Ministerstwo Rozwoju do współtworzenia Partnerskiej Inicjatywy Miast. Jej główne zadanie to zwiększenie skuteczności rewitalizacji.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) ma pomóc w tworzeniu pomysłów na rozwój polskich miast. Jest to też projekt strategiczny Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

– Ważnym aspektem działania jest też zaangażowanie miast w tworzenie polityk na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim – mówi Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

PIM ma koncentrować się na tzw. działaniach miękkich związanych m.in. z podnoszeniem aktywności mieszkańców, współdziałaniu w zakresie planowania i realizacji zmian, integracji sąsiedzkiej oraz aktywizacji zawodowej.

Jak podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji oznaczać będzie poprawę jakości życia nie tylko 11 tys. osób zamieszkujących obszary rewitalizowane, ale i całego miasta. Jego zdaniem jest to niezbędny proces do zrównoważonego rozwoju.

Działania Partnerskiej Inicjatywy Miast przewidywane są na półtora roku i w tym czasie mają powstać odpowiednie dokumenty. Pierwszym to tzw. Fiszka Sieci. Będzie to ogólny zapis m.in. kluczowych działań.

Drugi krok to powołanie tzw. Lokalnych Partnerstw, czyli grup interesariuszy rewitalizacji każdego z miast od samorządowców i mieszkańców, przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz np. przedstawicieli biznesu. Kolejny ważny dokument to tzw. Miejska Inicjatywy Działań, który ma zawierać zapisy dotyczące tego, jak w praktyce można realizować założenia określone w Fiszce Sieci.

Ostatni element to tzw. Plan Ulepszeń zawierający m.in. rekomendacje dla kierunków działań polityki lokalnej oraz opis dobrych praktyk rewitalizacji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj