Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach I i II priorytetu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1 (Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009), 2.1 (Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – konkurs 4/PO IiŚ/2.1/11/2009) oraz 2.2 (Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009). Do składania wniosków uprawnione są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wynoszą 150 mln euro dla Priorytetu I i 250 mln euro dla Priorytetu II (200 mln euro dla działania 2.1 i 50 mln euro dla działania 2.2). Projekty mogą być dofinansowane w części nie większej niż 85%. Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko”.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 16 listopada do 30 listopada 2009 r. w godzinach 9.00 – 15.00 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro lub do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że dla potencjalnych beneficjentów Ministerstwo Środowiska organizuje bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie. Więcej o szkoleniu.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj