Ruszyły konsultacje na temat najlepszego sposobu poprawy jakości powietrza w Europie. Według szacunków rocznie z powodu złej jakości powierza co roku przedwcześnie umiera ok. 400 tys. mieszkańców Europy.

Przez dwanaście tygodni Europejczycy mogą wyrazić swoją opinię na temat sposobów zapewnienia pełnego wdrożenia istniejących ram, ich ulepszenia i uzupełnienia działaniami wspierającymi. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w kompleksowym przeglądzie polityki UE w zakresie jakości powietrza w roku 2013. Konsultacje te pozostaną otwarte do dnia 4 marca 2013 r.

Zanieczyszczenie powietrza i związane z nim zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzkiego w dalszym ciągu budzą obawy wielu obywateli UE. Mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach dzięki przepisom mającym na celu redukcję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, ołów, tlenki azotu, tlenek węgla oraz benzen, niektóre zanieczyszczenia są nadal źródłem problemów. Letni smog, potencjalnie szkodliwy ozon w warstwie przyziemnej i drobne cząstki pyłu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, regularnie przekraczają bezpieczne limity. W rezultacie narażenie na zanieczyszczenie powietrza nadal pozostaje przyczyną ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów w UE rocznie.

Konsultacje są podzielone na dwie części – krótki kwestionariusz dla ogółu społeczeństwa i dłuższy zestaw pytań dla ekspertów i pracowników administracji krajowych, władz regionalnych lub lokalnych, naukowców, przedstawicieli świata biznesu, zainteresowanych stron, pracowników służby zdrowia, osób zajmujących się ochroną środowiska i innych grup zaangażowanych we wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie jakości powietrza.

Wspomniane konsultacje internetowe są częścią szerszego procesu, mającego na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w nadchodzący przegląd polityki w zakresie jakości powietrza. Jest to ostatni formalny etap procesu konsultacji rozpoczętego przez Komisję w styczniu 2011 r. i obejmował on regularne spotkania z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami oraz pierwsze publiczne konsultacje na temat skuteczności polityki UE w zakresie jakości powietrza i priorytetów w odniesieniu do przyszłości.

Komisja również wkrótce opublikuje wyniki sondażu Eurobarometru w sprawie jakości powietrza. Przeprowadzono rozmowy z około 25 tys. obywateli w 27 państwach członkowskich w celu poznania ich opinii na temat jakości powietrza.

W oparciu o dwa lata gruntownej analizy i o wyniki tego szeroko zakrojonego procesu konsultacji, najpóźniej do 2013 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie przyszłości polityki UE w zakresie jakości powietrza.

źróło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj