Minister Energii wydał rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r., a także okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.

Finalizacja postępowań w zakresie FIT/FIP z pewnością nastąpi już po wejściu w życie rozporządzenia o cenach referencyjnych, czyli 12 czerwca 2019 r. Natomiast biogazownie, które mają zamiar wziąć udział w aukcji OZE muszą poczekać jeszcze na nowelizację ustawy o OZE, które bezpośrednio w przepisach przejściowych określi wolumeny aukcyjne na 2019 r.

W kontekście instrumentu FIP należy wskazać, że pod auspicjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważana jest możliwość podniesienie mocy zainstalowanej elektrycznej do 2,5 MW tak, aby umożliwić migrację istniejących biogazowni rolniczych z systemu błękitnych certyfikatów do instrumentu FIP. Niemniej, zaproponowany przedział mocy zainstalowanej elektrycznej nie odpowiada preferencjom udzielonym “małym instalacjom” w rozumieniu unijnych zasad pomocy państwa, co sprawia, że najprawdopodobniej zostanie wprowadzona klauzula zawieszająca te przepisy do dnia wydania indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej zatwierdzającej możliwość stosowania takiego instrumentu dla biogazowni do 2,5 MW. W kontekście cen referencyjnych dla biogazowni rolniczych w 2019 r. założono, że instalacje:

  • do 500 kW – 650 zł/MWh, stała cena zakupu 585 zł/MWh (utrzymanie ceny z grudnia),
  • do 500 kW z wysokosprawnej kogeneracji – 700 zł/MWh, stała cena zakupu,
  • 630zł/MWh (spadek o 30 zł/MWh w odniesieniu do projektu z grudnia),
  • 500 – 1000 kW  – 590 zł/MWh, stała cena zakupu 531zł/MWh (utrzymanie ceny z grudnia),
  • 500 – 1000 kW z wysokosprawnej kogeneracji – 670 zł/MWh, stała cena zakupu 603 zł/MWh (utrzymanie ceny z grudnia),
  • powyżej 1 MW  – 580 zł/MWh (spadek o 10 zł/MWh w odniesieniu do projektu z grudnia),
  • powyżej 1 MW z wysokosprawnej kogeneracji – 640 zł/MWh (utrzymanie ceny z grudnia).

Rozporządzenia o cenach referencyjnych na 2019 r. warunkują więc możliwość uzyskania przez wytwórcę zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej na zasadach określonych w art. 70a-70f ustawy OZE, w stosunku do deklaracji, które złożone zostaną w roku 2019. Wydanie rozporządzeń odblokuje również możliwość korzystania albo migracji do instrumentów FIT bądź FIP.

Finalizowany jest również proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia zastosowanie paliwa gazowego w postaci biogazu wprowadzonego do gazowej sieci dystrybucyjnej (biometanu) do celów transportowych.

Szanse w biometanie

Zgodnie z analizami projektodawców z ME zapotrzebowanie na biometan wykorzystywany do celów transportowych (cel OZE w transporcie) może sięgnąć w kolejnych latach około 700 mln m sześć., co stanowi równowartość około 350 MW biogazu wytwarzanego w oparciu o surowce odpadowe, pochodzące m.in. z przetwórstwa rolno-spożywczego. Rozwój modelu opartego na realizacji NCW za pomocą biometanu stanowi zatem istotny impuls do rozwoju sektora biogazu umożliwiając budowę i stabilne funkcjonowanie co najmniej 200 biogazowni – w zależności od przyjętej referencyjnej wielkości dla takiej instalacji.

W kontekście wykorzystania biometanu na cele paliwowe szczególnie ważne jest oparcie produkcji biogazu na substratach odpadowych z hodowli trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. W związku z powyższym tworzy się nowy i bardzo atrakcyjny kierunek dla zbytu paliwa gazowego wprowadzanego do sieci gazowej w postaci biometanu.

Źródłem analizy jest BTK Legal

Czytaj więcej

Skomentuj