Opłaty stałe za pobór wód naliczane będą na podstawie maksymalnego poboru godzinowego. Tak chce Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedstawionej przez siebie propozycji nowelizacji Prawa wodnego.

W piątek propozycja kolejnej nowelizacji obowiązującej od stycznia ustawy pojawiała się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Będzie ona miała znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, bowiem określa m.in. ustalania opłaty stałej za usługi wodne. Może to mieć wpływ na ceny wody wody i ścieków.

Propozycja nowelizacji przewiduje, iż opłaty stałe za pobór wód naliczane będą na podstawie maksymalnego poboru godzinowego. Jeżeli pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3/s, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne dokonuje się na podstawie wartości maksymalnego godzinowego poboru wody lub zrzutu ścieków przeliczonego na m3/sekundę.

Maciej Łukaszewicz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy komentuje:

Przyjęcie opublikowanego projektu nowelizacji spowoduje zdezaktualizowanie się korzystnej dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych linii orzeczniczej sądów administracyjnych negującej taki właśnie sposób naliczania opłat przez Wody Polskie, jako będący przejawem nieuzasadnionego, nadmiernego fiskalizmu. Przedstawiony projekt stanowi niewątpliwie odpowiedź na niekorzystne rozstrzygnięcie wydane przez sądy administracyjne, co należy ocenić negatywnie.

Przypomnijmy, że sposób obliczania opłat za usługi wodne od początku ich obowiązywania wzbudzał wątpliwości. Sądy administracyjne, do których zwracały się w tej sprawie przedsiębiorstwa wod-kan opowiedziały się za wykładnią przepisów korzystną dla nich. Więcej na ten temat we miesięczniku “Wodociągi-Kanalizacja”. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj