Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Warszawie podpisało umowę na realizację zadania “Budowa Układu Przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – Etap I” prowadzonego w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III”.

Projekt ten objęty jest dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. 

Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu ograniczonego, jest konsorcjum firm: Hydrobudowa  9 S.A., PRG Metro Sp. zo.o., KWG S.A.. Oferty złożyły też konsorcja Polaqua (Sonntag, Altkom) oraz Max Bogl Polska (Max Bogl Niemcy, Alpinie, WUWA Bau). Decydującym kryterium oceny ofert była cena 100%. Wartość kontraktu wynosi 52,77 mln euro netto.
 
Celem zadania  „Budowa Układu Przesyłowego ścieków  z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” podzielonego na dwa etapy jest umożliwienie przesyłania ścieków z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy do zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków „Czajka". Projektowana ok.10 km długości trasa systemu kolektorów przesyłowych przebiegać będzie od kolektora Burakowskiego usytuowanego w ul. Marymonckiej poprzez syfon pod dnem Wisły do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Etap I zakłada budowę kolektora grawitacyjnego o długości  5714  m, 55  komór  technologicznych  i  rewizyjnych, studni zintegrowanych na kolektorze grawitacyjnym oraz komór połączeniowej i przelewowej (umożliwiających awaryjny zrzut ścieków do Pompowni Nowodwory).
 
Kolektor wykonany zostanie w bezwykopowej technologii mikrotunelingu przy pomocy odpowiednich, specjalistycznych maszyn. Wykopy otwarte  realizowane będą tylko jako punktowe, w miejscach wykonania komór startowych i odbiorczych dla głowicy maszyny. Sposób wykonania kolektora pozwoli na realizację rurociągu w dużej mierze bez wykonywania wykopów otwartych oraz na ograniczenie do minimum hałasu, redukcję zakłócenia ruchu ulicznego i skrócenie czasu budowy. Najważniejszą jednak  zaletą takiego sposobu wykonania będzie uniknięcie głębokich, długich, liniowych wykopów i eliminacja w dużej mierze robót odwodnieniowych, które przy tak głębokich wykopach miałyby istotny wpływ na środowisko. Ponadto zostanie zmniejszony do minimum transport ziemi, ograniczony do wywozu gruntu o objętości odpowiadającej objętości wbudowanych obiektów – rur i komór technologicznych.

Trasa kolektora przebiegać będzie wzdłuż ulic Modlińskiej, Światowida, Myśliborskiej. Prace rozpoczną się pod koniec maja br., natomiast ich zakończenie przewidywane jest na koniec 2010 r.
 
Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” umożliwi oczyszczanie ścieków z centralnej i północnej lewobrzeżnej części Warszawy oraz kilku gmin w jej sąsiedztwie. Obecnie OŚ  „Czajka” obsługuje  jedynie prawobrzeżną część Warszawy, a jej przepustowość wynosi  240 000 m3/d. Po modernizacji mprzepustowość wzrośnie do 435 000 m3/d, a wszystkie powstające w mieście ścieki będą oczyszczane w stopniu zgodnym z wymogami prawa.  

źródło: mpwik.com.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj