Komisja Europejska przyjęła nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wzmocnienia konkurencyjności unijnej gospodarki przy uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego. Zamierzeniem jest taka zmiana produkcji, która umożliwi wykorzystanie zasobów nadających się do ponownego użycia.

KE zapowiedziała, że zaproponuje przepisy dotyczące polityki zrównoważonego produktu, aby zagwarantować, że wprowadzane na rynek UE towary mogły być używane dłużej, były łatwiejsze do ponownego użycia, naprawy i recyklingu oraz by zawierały jak najwięcej materiałów z recyklingu, zamiast surowców pierwotnych. Konsumenci mają mieć dostęp do informacji na temat np. możliwości naprawy i trwałości produktów. Działania te objąć mają:

  • elektronikę i technologię informacyjno-komunikacyjną – wydłużenie okresu używania produktów oraz poprawienie zbierania i przetwarzania odpadów;
  • akumulatory i pojazdy – nowe regulacje mają przyczynić się do zwiększenia zrównoważonego rozwoju i potencjału akumulatorów w obiegu zamkniętym;
  • opakowania – planowane są nowe regulacje, dotyczące dopuszczalnych produktów na rynku UE, w tym ograniczenie zbyt dużej liczby opakowań;
  • tworzywa sztuczne – nowe wymogi, dotyczące materiałów pochodzących z recyklingu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na mikroplastiki, a także tworzywa sztuczne na bazie biologicznej i biodegradowalne;
  • tekstylia – nowa strategia UE w tym zakresie ma wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność w sektorze oraz zwiększyć rynek ponownego wykorzystania tekstyliów;
  • budownictwo i budynki – kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego budownictwa ma promować zasady GOZ także w budynkach;
  • żywność – inicjatywa legislacyjna ma dotyczyć zastąpienia w gastronomii sztućców i zastaw jednorazowych sztućcami i produktami wielokrotnego użytku.

Komisja zapowiada także, że zbada możliwość ustanowienie ogólnounijnego, zharmonizowanego modelu selektywnej zbiórki odpadów i etykietowania. Podejmowanych ma być również szereg działań mających na celu zminimalizowanie wywozu odpadów z UE i walkę z ich nielegalnym przemieszczaniem.

– Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zachowanie naszego środowiska naturalnego i wzmocnienie konkurencyjności gospodarki wymaga wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś nasza gospodarka ma nadal charakter linearny, a jedynie 12 proc. użytych materiałów oraz zasobów przywracanych jest do gospodarki. Wiele produktów rozpada się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić lub poddać recyklingowi. Są też takie, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku – powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

W jego ocenie istnieje ogromny potencjał do wykorzystania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Nowy plan działań ma na celu zmianę sposobu wytwarzania produktów, tak by konsumenci mogli z nich korzystać ponownie.

– Sprawi to, że cykliczność stanie się głównym nurtem naszego życia i przyspieszy zielone przejście w gospodarce. Proponujemy zdecydowane działania, aby zmienić łańcuch zrównoważonego rozwoju, które stworzą możliwości biznesowe i nowe miejsca pracy, dadzą europejskim konsumentom nowe prawa, wykorzystają innowacje i cyfryzację oraz sprawią, że nic się nie zmarnuje – powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevicius.

Poprzedni plan działań przyjęto kilka lat temu. Obejmował on kilkadziesiąt rozwiązań, które miały doprowadzić m.in. do zamknięcia obiegu cyklu życia produktów – od produkcji i konsumpcji, aż do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Wskazano wówczas sektory priorytetowe, które miały przyspieszyć przejście na GOZ w całym jej łańcuchu wartości (tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty). W 2016 r. sektory właściwe dla GOZ zatrudniały w UE ponad 4 mln pracowników (wzrost o 6 proc. w porównaniu z 2012 r.), a takie działania, jak naprawa, ponowne użycie czy recykling wygenerowały wartość dodaną w wysokości prawie 147 mld euro.

Czytaj więcej

Skomentuj