Połączone komisje sejmowe poparły w czwartek przeniesienie zapisów o poziomach recyklingu z rozporządzenia do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt noweli przewiduje, że w 2025 r. recyklingowi ma podlegać 55 proc. odpadów, a w 2035 r. – 65 proc.

Połączone sejmowe komisje samorządu oraz środowiska zaproponowały w czwartek poprawki do projektu noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Poprawki zgłoszone przez posłankę Annę Paluch (PiS) przewidują, że przepisy o poziomach recyklingu w latach 2021-2024, 2026-2029 oraz 2031-2034 zostaną przeniesione z rozporządzenia do ustawy, w której zostały wymienione jedynie poziomy dla lat: 2025, 2030 i 2035.

Podczas posiedzenia komisji wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba odniósł się do wątpliwości zgłaszanych podczas posiedzenia komisji, czy poprawka przewidująca poziomy recyklingu w 2021 roku w wysokości 25 proc., w 2022 r. 35 proc., w roku 2023 i 2024 po 45 proc., nie doprowadzi do zmniejszenia poziomów recyklingu. Wiceminister zapewnił, że ma ona jedynie charakter porządkujący.

Jak mówił, z uwagi na zobowiązania unijne wynikające z pakietu odpadowego, chcemy dochodzić do “jak najlepszych poziomów recyklingu”.

Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Wiceminister przekonywał wcześniej, że przepisy UE pozwalają jednak na różne metody obliczania poziomu za 2020 rok, a projekt przewiduje właśnie takie rozwiązanie. Pozwoli to polskim samorządom osiągnąć wymagane limity.

Zgodnie z projektem, nowa metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 roku.

Projekt uszczegóławia ponadto, że 55-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów gminy będą musiały osiągnąć dopiero w 2025 r. oraz odpowiednio 60 proc. i 65 proc. za rok 2030 oraz 2035.

Nowela będzie przesuwać również o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku.

Przesunięcie uruchomienia modułu potwierdzeń ma związek z prowadzonymi obecnie w resorcie pracami nad tzw. ROP, czyli ustawą dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Zgodnie z nią producent ma współdzielić koszty selekcji, recyklingu i utylizacji odpadów, które powstały z jego produktów.

Czytaj więcej

Skomentuj