Sejm przyjął w środę kilkadziesiąt poprawek Senatu do tarczy 6.0, których konsekwencją będzie rozszerzenie pomocy rządu w zw. z COVID-19 na więcej branż. Wsparcie trafić również m.in. do firm działających w kateringu, transporcie, kulturze, handlu.

Sejm poparł kilkadziesiąt z 451 poprawek, jakie do tzw. tarczy 6.0, czyli noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zaproponowała wyższa izba parlamentu. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Tarcza 6.0. Kto skorzysta z pomocy w związku z COVID-19?

Jak tłumaczył wcześniej resort rozwoju, pracy i technologii, w konsekwencji przyjętych w środę przez Sejm poprawek, pomoc trafi w sumie do ok. 40 branż. Pierwotnie tarcza 6.0 przewidywała udzielenie wsparcia finansowego ok. 30 branżom.

Senat w swoich poprawkach rekomendował poszerzenie grona beneficjentów o kolejne kilkadziesiąt branż, ale większość wniosków nie zyskała uznania posłów. Przyjęte przez Sejm poprawki sprawią, że rządowa pomoc covidowa trafi m.in. do branży kateringowej, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych.

Pomoc ma trafić również do przypisanej do odpowiedniego kodu PKD działalności obejmującej pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. W tym przypadku chodzi np. o przewóz autokarowy.

Sejm zgodził się także, by pomoc rozszerzyć również na działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy przedsiębiorców związanych z produkcją nagrań muzycznych. W kodach PKD, które będą kwalifikować przedsiębiorcę do uzyskania pomocy znalazł się także kod odnoszący się do działalności obiektów sportowych. Posłowie poparli też zmianę dotyczącą rozszerzenia pomocy o branżę kulturalną. Chodzi tu o przyznanie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zgodę posłów uzyskała też poprawka przewidująca wsparcie dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz dla pracowników muzeów.

Świadczenia postojowe i inne zmiany

Sejm poparł też zmianę, która stworzy podstawę prawną do określenia, w drodze rozporządzenia, wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Niższa izba parlamentu zgodziła się również z poprawkami Senatu ważnymi z punktu widzenia samorządów. Jedna z nich pozwoli ona radom gmin podjąć uchwały, w których zwalniać one będą z podatku od nieruchomości budynki związane z działalnością gospodarczą, która przez COVID-19 utraciła płynność. Takie zwolnienia będą mogły dotyczyć oprócz części 2020 roku także niektóre miesiące pierwszego półrocza 2021 roku. Kolejna z kolei pozwoli samorządom w szczególnych okolicznościach podjąć uchwałę budżetową na 2021 rok, do 31 marca przyszłego roku.

Posłowie przyjęli też poprawkę doprecyzowującą zasady udzielania wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotom uprawnionym do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sejm zgodził się także przyjąć poprawkę, zgodnie z którą urzędom pracy realizującym dotację oraz dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników zapewniony ma być niezbędny czas do przygotowania się do wykonywania nakładanych na nie w tym zakresie zadań, w tym przygotowania wniosków o udzielenie nowych form wsparcia, umów, informacji dla urzędów oraz pracodawców.

Zgodę Sejmu uzyskała też poprawka mająca na celu stworzenie możliwości wstrzymywania przez organy administracji publicznej biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Niższa izba parlamentu nie poparła poprawek Senatu, których celem było rozszerzenie pomocy covidowej na m.in. część branży turystycznej – agentów i pośredników, sprzedawców sprzętu telekomunikacyjnego, kwiaciarni, agencji reklamowych

Zgody Sejmu nie uzyskała też poprawka, która umożliwiła sprzedaż napojów alkoholowych (do 18 proc.) przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy na podstawie umowy zawieranej przez internet – chodziło o sprzedaż przez internet.

Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii zwracało uwagę, że rząd nie może zgodzić się na udzielenie pomocy każdej z branż, gdyż to nie byłoby możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa. Celem tarczy 6.0 jest udzielenie punktowej pomocy dla przedsiębiorców, którzy szczególnie ucierpieli z powodu gospodarczych następstw koronawirusa.

Wiceminister w MRPiT Marek Niedużak szacował, że po rozszerzeniu tarczy jej miesięczny koszt wyniesie ponad 4 mld zł.

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w ustawie to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Czytaj więcej

Skomentuj