W ramach KPO na komponent E “Zielona, inteligenta mobilność” planuje się wydać ponad 6,8 mld euro z dotacji i 700 mln euro z pożyczek. Pieniądze z tej części mają pójść m.in. na zakup zeroemisyjnych autobusów i tramwajów.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało na swojej stronie najnowszą wersję Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dokument liczy niemal 500 stron. Musi go jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska.

W najnowszym dokumencie czytamy, że Polska w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, może skorzystać w sumie z 58,1 mld euro.

W KPO wskazano, że Polska zamierza wykorzystać 23,9 mld euro ze środków bezzwrotnych oraz będzie wnioskować o 12,1 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie zaplanowano wydać 35,970 mld euro.

Miliardy euro w dotacjach i pożyczkach

Zgodnie z dokumentem w ramach komponentu E “Zielona, inteligentna mobilność” planuje się wydać ponad 6,8 mld euro z dotacji oraz 700 mln euro z pożyczek.

W dokumencie podkreśla się, że środki z tego komponentu mają trafić na rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Jako cel szczegółowy wskazano, zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

W ramach części ogólnej w KPO wymienia się inwestycje w m.in. zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy), linie kolejowe, pasażerski tabor kolejowy, transport intermodalny oraz cyfryzację transportu.

W KPO podkreśla się, że sektor transportowy generuje ok. 25 proc. wszystkich emisji w UE, z czego transport drogowy – 75 proc. całkowitej emisji w transporcie. W Polsce ten odsetek wynosi aż 93 proc.

KPO przewiduje m.in. skierowanie 1 mld 114 mln euro na dokapitalizowanie funduszu, który będzie wspierał kapitałowo lub dłużnie inwestycje firm związane z rozwojem rozwiązań nisko i zeroemisyjnych w zakresie zrównoważonej mobilności i energii.

1600 autobusów elektrycznych i wodorowych

Dokument precyzuje też, że ponad 1,1 mld euro zostanie przeznaczonych na zakup ok. 1600 autobusów napędzanych prądem i wodorem.

Komponent “E” przewiduje ponadto, że blisko 2,4 mld euro w tym 100 mln euro w zakresie zadań wdrażanych przez CPK, będzie skierowana na modernizację ok. 478 km linii kolejowych o znaczeniu krajowym i regionalnym.

Dodatkowo 965 mln euro ma być przeznaczone na zakup nowego taboru. W KPO określono, że 482,5 mln euro ma pójść na dofinansowanie zakupu 38 składów PUSH-PULL, a 482,5 mln euro na tabor regionalny.

W części kolejowych inwestycji 175 mln euro ma trafić na rozwój transportu intermodalnego m.in. na przebudowę i rozbudowę terminali.

Więcej bezpieczeństwa na drogach

W KPO przewiduje się również przekazanie 700 mln euro na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach m.in. poprzez budowę obwodnic, przebudowę skrzyżowań, przejazdów drogowo-kolejowych.

Komponent “E” zakłada też inwestycje w cyfryzację transportu m.in. poprzez wdrożenie kompleksowego systemu zakupu biletów w kolejowym transporcie pasażerskim, zakup urządzeń ETCS, czy budowę systemów zarządzania ruchem. Na takie projekty chce się przeznaczyć 341 mln euro.

W części pożyczkowej tego komponentu przewiduje się ponadto przekazanie 200 mln euro w ramach konkursów dla samorządów na zakup tramwajów.

Pożyczkowa część komponentu “E” zakłada również przeznaczenie 500 mln euro – także w formie konkursów – na zakup zeroemisyjnych pociągów do przewozów regionalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj