Szmaty, stare buty, kartony, opakowania z tworzyw sztucznych, plastik w różnej formie, folia, puszki po napojach, drewno lakierowane – to materiały, którymi niektórzy krakowianie palą w piecu. Straż Miejska i inspektorzy z magistrackiego Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzają pod tym kątem kontrole krakowskich, prywatnych posesji.

Straż Miejska przypomina, że spalanie odpadów w domowych piecach z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem w myśl artykułu 71 Ustawy o odpadach. Każdy, kto pali śmieci w nieprzystosowanych do tego paleniskach, podlega karze więzienia lub grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. złotych.

Zdaniem specjalistów w zakresie ochrony środowiska, spalanie śmieci w przydomowych paleniskach to jedna z głównych przyczyn sezonowego pogarszania się powietrza. Proceder ten wywołuje również katastrofalne skutki dla naszego zdrowia –  podczas spalania odpadów powstają szkodliwe związki chemiczne powodujące liczne choroby, zwłaszcza u dzieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych. Przy spalaniu odpadów w niskich temperaturach (od 200 do 500 stopni C) – a takie panują w przydomowych piecach – do atmosfery wydobywa się niczym nie oczyszczony dym, zawierający szkodliwe substancje np. tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (np. kadm, nikiel, ołów, rtęć), związki chloru, fluoru. Dla przykładu, spalając w domowym piecu 1 kilogram odpadów z polichlorku winylu PVC (butelki plastikowe, folie, skaj, itp.) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Szczególnie niebezpieczne są powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych w niedostosowanych do tego domowych paleniskach rakotwórcze i toksyczne związki chemiczne zwane dioksynami. Ich działanie polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych, uszkadzaniu narządów wewnętrznych, wywoływaniu wysypek alergicznych, działaniu mutagennym, teratogennym i kancerogennym. Toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

W ramach akcji, w sezonie grzewczym 2011-2012 funkcjonariusze i urzędnicy skontrolowali 1349  prywatnych posesji. Podczas kontroli ujawniono nielegalne spalanie odpadów w 211 nieruchomościach. W związku z tymi wykroczeniami strażnicy nałożyli 143 mandaty karne na kwotę 16 400 zł, skierowali 9 wniosków do sądu oraz pouczyli 59 osób. Pobrano również do analizy 33 próbki popiołu z pieców. Funkcjonariusze i inspektorzy sprawdzali też umowy i rachunki na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Ujawniono przy tym 893 nieprawidłowości, w wyniku których nałożono 622 mandaty na kwotę 85 380 złotych, skierowano 24 wnioski do sądu oraz pouczono 283 osoby. Kontrolujący wykryli również jedno przestępstwo polegające na zrzucie ścieków do kanalizacji miejskiej bez zawarcia umowy.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj