Wkrótce rusza nabór w programie “Małopolska deszczówka”. Nabór wniosków potrwa od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Postępujące zmiany klimatyczne, a tym samym deficyt najcenniejszego z surowców czyli wody to problem, który ma dziś charakter globalny. Polska jest także w grupie państw, którym grozi jej niedobór. W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami.

– Realizując program “Małopolska deszczówka”, podejmujemy działania mające na celu optymalne wykorzystanie tego surowca. Na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu 450 tys. zł – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Program jest pomocą dla gmin w racjonalnym, gospodarowaniu wodami opadowymi
i roztopowymi przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej. Dotyczy także gruntów będących własnością gminy i zwiększenia pojemności retencyjnej istniejących zbiorników wodnych.

Dofinansowane inwestycje mogą polegać na:

 • zbieraniu wody opadowej (deszczowej i roztopowej) z obiektu użyteczności publicznej będącego własnością Gminy lub likwidacji zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia terenu biologicznie czynnego,
 • zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika wodnego pełniącego funkcję odbiornika wody deszczowej i roztopowej z budynku użyteczności publicznej.

Zgromadzona woda deszczowa powinna być wykorzystana w szczególności do:

 • tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój zieleni przyulicznej oraz
  innych obszarów zielonych;
 • tworzenia tzw. „błękitnej infrastruktury” poprzez tworzenie ogrodów deszczowych, niecek,
  rowów przyulicznych;
 • mycia ulic;
 • podlewania nasadzeń roślin miododajnych – gatunków rodzimych zgodnie z zapisami
  publikacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Zakład Doświadczalny Grodkowice
  pn.: Kwiecista Małopolska dostępnej na stronie www.malopolska.pl lub innych rodzimych,
  miododajnych gatunków pozytywnie zaopiniowanych przez IHAR;
 • dystrybucji zgromadzonej wody opartej na centrali deszczowej, która pobiera wodę
  deszczową ze zbiornika i dostarcza do poborów w obiekcie na potrzeby, np. mycia
  podłóg i sanitariatów.

– Upowszechnianie rozwiązań służących gromadzeniu rezerw wody jest koniecznością, oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody wodociągowej przyczyniamy się także do poszanowania cennych zasobów wody pitnej – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Czytaj więcej

Skomentuj