Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział podczas nieformalnej Rady UE ds. energii, że w trosce o dalszy rozwój europejskiego przemysłu powinniśmy wzmocnić niezależny łańcuch dostaw na terenie Unii i wypracować ambitny, także pod względem finansowym, plan odbudowy rynków po epidemii.

Podczas wideokonferencji ministrów ds. energii UE M. Kurtyka zwrócił uwagę, że pandemia ma coraz większy, negatywny wpływ na światową i europejską gospodarkę, w tym sektor energetyczny. Zaznaczył, że Polska popiera UE w działaniach na rzecz stworzenia spójnej strategii wyjścia z kryzysu.

– Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga działań o takim właśnie charakterze. W celu ich realizacji będą konieczne odpowiednie środki finansowe na poziomie unijnym. Planując działania, naszym priorytetem powinno być również unikanie nakładania dodatkowych obciążeń na najbardziej dotknięte sektory i obywateli – mówił M. Kurtyka.

Szef resortu klimatu poinformował, że Polska przeprowadziła analizę obecnego kryzysu z perspektywy sektora energetycznego i zidentyfikowała cztery zasadnicze obszary potrzebnej interwencji:

  • w inwestycjach – zapewnienie ukończenia kluczowych projektów energetycznych będących w fazie realizacji,
  • w przemyśle – wzmocnienie kluczowych sektorów potrzebnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącego funkcjonowania gospodarki,
  • w innowacjach – zacieśnienie współpracy w celu rozwoju potrzebnych technologii,
  • w kwestiach społecznych – solidarność z najuboższymi i najsłabszymi oraz ich ochrona.

Potrzebna ściślejsza współpraca całej UE

Zdaniem ministra Kurtyki, spowolnienie po pandemii jest nieuniknione, dlatego potrzeba zacieśnienia współpracy na szczeblu UE jest jeszcze pilniejsza. Cele energetyczne i klimatyczne UE powinny pozostać ambitne, ale przede wszystkim realistyczne. Należy w szczególności skupić się na zapewnieniu nieprzerwanych dostaw energii oraz ukończeniu kluczowych projektów, by zminimalizować wpływ pandemii na cele wyznaczone do osiągnięcia w nadchodzącym dziesięcioleciu, a także zadbać o to, aby odpowiednie zasoby na wspieranie innowacji w całej Europie były dostępne dla podmiotów z całej Unii na równych zasadach i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej.

– W tej szczególnej sytuacji konieczne będzie pobudzenie nowych i bieżących inwestycji w sektorze energetycznym poprzez ambitny plan naprawy oraz solidne wieloletnie ramy finansowe. Powinniśmy wzmocnić niezależność łańcucha dostaw w UE i wspierać inwestycje umożliwiające rosnący udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym. W czasach kryzysu konieczna jest elastyczność, a państwa członkowskie powinny mieć pozostawiony wybór ścieżki transformacji bez wykluczania niektórych technologii. Dla polski gaz stanowi najszybszą dostępną ścieżkę umożliwiającą ograniczenie emisji i poprawę jakości powietrza – mówił M. Kurtyka.

Czytaj więcej

Skomentuj