Do środy, 19 stycznia br. można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych dot. projektu rozporządzenia ws. wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu – podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak podano, rozporządzenie służy wdrożeniu przepisów procedowanej ustawy z 13 stycznia 2022 r. “o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”, w zakresie prawa do skorzystania z cen ustalanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Konieczne oświadczenie

Dodano, że aby móc skorzystać z tego uprawnienia, trzeba złożyć oświadczenie. Zdaniem resortu określenie jednolitych wzorów oświadczeń w projektowanym rozporządzeniu przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. “Tym samym, szybciej zostaną zminimalizowane negatywne skutki wysokich cen gazu ziemnego dla odbiorców błękitnego surowca” – tłumaczy na swojej stronie MKiŚ.

Resort wskazał, że ustawa “stanowi reakcję na obecną sytuację na rynku gazu, zaś projektowane rozporządzenie jest niezbędne do skorzystania przez podmioty uprawnione z wprowadzanego w niej mechanizmu”.

“Dlatego, pomimo trwających prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą upoważnienie do wydania rozporządzenia (…) zdecydowano się przedłożyć niniejszy projekt rozporządzenia do konsultacji już na obecnym etapie” – wskazało ministerstwo.

Resort klimatu wskazał, że do konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez uprawnionych odbiorców paliw gazowych, który ma na celu umożliwienie im skorzystania z mechanizmów wsparcia określonych w ustawie “o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”.

Uwagi do 19 stycznia

Projekt jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji; zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi do 19 stycznia 2022 r.

Zgodnie porządkiem obrad Senatu, izba wyższa na najbliższym posiedzeniu ma zająć się ustawą o ochronie odbiorców gazu, która zakłada zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni czy OSP. Nowe przepisy przewidują też ochronę odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi. Ustawa zakłada również wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców.

Czytaj więcej

Skomentuj