Minister Środowiska przyznał coroczne nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska.

– Bardzo dobrze rozumiem, jak wielką wagę mają badania w dziedzinie ochrony środowiska. Ile kosztuje ich brak, w sensie finansowym, mogłem się przekonać, kiedy zamieniłem gabinet profesora na Politechnice Warszawskiej na gabinet ministra. Spektrum badań, które zostały dziś nagrodzone jest ogromne – od spraw globalnych, które dotyczą całej planety, aż po rzeczy mikro, które wnikają w strukturę drewna. Tegoroczni laureaci naszego konkursu to ludzie, którzy przyczynili się do tego, że wiemy więcej oraz że lepiej rozumiemy konsekwencje naszych działań – mówił prof. Andrzej Kraszewski podczas uroczystości wręczania nagród Ministra Środowiska.

W tym roku nagrodę za całokształt pracy naukowo-badawczej oraz podejmowane działania na rzecz ochrony klimatu otrzymał prof. dr hab. Maciej Sadowski, negocjator m.in. protokołu z Kioto. W pracach na rzecz Konwencji Klimatycznej brał udział od samego początku. Dzięki jego zaangażowaniu Konferencja Stron Konwencji (COP) przyjęła dla Polski odrębny rok odniesienia (1988) do oceny wywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. To ułatwiło Polsce wypełnić zobowiązania konwencji i Protokołu z Kioto bez dodatkowych kosztów, a także uzyskać warte kilka miliardów dolarów nadwyżki zredukowanej emisji. W pracy naukowo-badawczej do najważniejszych osiągnięć prof. Sadowskiego należy zaliczyć stworzenie podstaw naukowych do opracowania normy technicznej obciążenia przewodów przez osad lodu, regionalizację zapasu wody w śniegu w kontekście obciążeń budowli i potrzeb prognoz hydrologicznych, a także rekonstrukcję warunków klimatycznych od XIII w.

Kolejnym laureatem konkursu jest zespół badawczy kierowany przez prof. dr. hab. Jana Marcina Węsławskiego, do którego należą dr Gabriela Gic-Grusza, mgr Lucyna Kryla-Straszewska, dr Jan Warzocha oraz dr hab. Jacek Urbański. Zespół prof. Węsławskiego opracował „Atlas siedlisk dna Polskich Obszarów Morskich” – pierwszy taki atlas w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Zawiera on oparty na współczesnej literaturze naukowej opis strategii wyznaczania siedlisk, ich ochrony, przepisów prawa morskiego i systemu Natura 2000. Atlas stanowi bardzo przydatne narzędzie dla służb ochrony przyrody w zakresie wyznaczania i zarządzania morskimi obszarami Natura 2000, ale także dla administracji przy tworzeniu podstaw planowania przestrzennego na morzu. („Atlas” jest dostępny publicznie na stronie: www.iopan.gda.pl)

Minister Andrzej Kraszewski wręczył nagrodę także Zespołowi Politechniki Warszawskiej pracującym w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Nawalany, dr inż. Małgorzata Loga, mgr. inż. Anna Kwiatkowska, dr inż. Bartosz Czyżkowski, dr inż. Krzysztof Kochanek, dr inż. Grzegorz Sinicyn, mgr inż. Katarzyna Sawicka oraz mgr inż. Marcin Kawka. Opracowali oni „System gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych monitoringu wód w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie”. Jest to pierwszy w Polsce nowoczesny system informacyjny wspomagający statutową działalność trzech delegatur krakowskiego WIOŚu w zakresie: spójnego i bezpiecznego gromadzenia danych pomiarowych dotyczących wskaźników jakości wód w skali województwa, analiz czasowych i przestrzennych danych pomiarowych, klasyfikacji wód powierzchniowych oraz raportowania o stanie wód do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Oprócz powyżej wymienionych „twardych” rezultatów w projekcie powstały wyniki teoretyczne o doniosłym znaczeniu dla realizacji przez Polskę wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Kolejną laureatką nagrody ministra została doc. dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk za pracę z zakresu leśnictwa pt. „Ochrona drewna nowej generacji czwartorzędowymi solami amoniowymi”. Praca doc. Zabielskiej-Matejuk stanowi zbiór badań eksperymentalnych dotyczących nowych środków ochrony drewna, które wnoszą istotny wkład w poznanie mechanizmów działania grzybobójczego zmodyfikowanych czwartorzędowych soli amoniowych, a przez to rozwój nauki w dziedzinie drzewnictwa. Wprowadzenie do praktyki uzyskanych wyników wypełnia lukę na rynku środków chemicznych do zabezpieczania drewna przed zgnilizną, umożliwiając zwiększenie trwałości drewna, dzięki czemu powiększy się baza surowcowa dla drzewnictwa i budownictwa, bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

Nagrodę Ministra Środowiska otrzymał również zespół specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk oraz Przedsiębiorstwa Badawczego GEOSTAB Sp. z o.o., pracujący w składzie: dr Zbigniew Frankowski – kierownik zespołu, prof. dr hab. Marek Graniczny, mgr inż. Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk, dr Regina Kramarska, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak, dr Piotr Przeździecki, dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. dr hab. inż. Maciej Werno oraz dr Joanna Zachowicz. Wyróżniony zespół opracował „Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego” o charakterze poradnika metodycznego, w całości poświęconego badaniom geologiczno-inżynierskim w obszarze szeroko rozumianego budownictwa morskiego i ochrony brzegu.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj