Samorządy i spółki komunalne mogą starać się o dofinansowanie na budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu; do wykorzystania jest 13 mln zł z Funduszy EOG – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W piątek NFOŚiGW zorganizował webinarium skierowane do jednostek samorządów terytorialnych, ich związków oraz spółek komunalnych zainteresowanych naborem do programu „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” w ramach środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Trwa nabór wniosków do programu. Jego budżet opiewa na 13 mln zł.

Jak podaje Fundusz w komunikacie, nabór dotyczy projektów realizowanych w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”. Dzięki wykorzystaniu lokalnej biomasy rolniczej i leśnej do produkcji pelletu i zastąpieniu nim paliwa węglowego dofinansowane projekty mają poprawiać bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszać ubóstwo energetyczne w gminach. Celem jest też ograniczenie emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej.

Podczas spotkania potencjalni beneficjenci programu zapoznali się ze szczegółami naboru. Omówiono zagadnienia dotyczące m.in. możliwości ograniczenia niskiej emisji oraz ubóstwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy, rodzajów biomasy z podziałem na biomasę leśną i biomasę agro, norm jakości biopaliw oraz korzyści wynikających ze stosowania biomasy i pelletu.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci, przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także branży pelletu.

NFOŚiGW podaje, że według definicji UE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczne frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki. Biomasa jest łatwa do pozyskania i powszechnie dostępna. Jest też odpadem, który ma wtórne zastosowanie, przez co przyczynia się do rozwoju systemu gospodarki o obiegu zamkniętym – podkreśla Fundusz.

Wykorzystanie biomasy jest stosowane we wszystkich sektorach energetycznych w Polsce. W sektorze elektroenergetyki ok. 60 proc. energii produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi energia wyprodukowana z biomasy. W sektorze ciepłownictwa i chłodu ok. 95 proc. energii produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi energia cieplna z biomasy. Z kolei w sektorze transportu ok. 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych pochodzi z biomasy. Są to biopaliwa I generacji, w tym bioetanol i biodiesel. Za biomasę uznawany jest także pellet, czyli jeden z rodzajów paliwa służącego do ogrzewania budynków – wskazuje Fundusz.

NFOŚiGW przypomina, że oferuje dofinansowanie m.in. na projekty mające na celu produkcję energii odnawialnej z biomasy, polegające na uruchomieniu produkcji pelletu. Źródło wsparcia tego rodzaju inicjatyw stanowią m.in. Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli bezzwrotna forma finansowej pomocy przyznawana państwom członkowskim UE przez takie kraje jak: Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein.

Czytaj więcej

Skomentuj