Od 13 lutego będzie można składać wnioski w ramach programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” – poinformował PAP Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”, w ramach którego oferowane jest dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Program jest skierowany do przedsiębiorców. W jego ramach wsparciem objęte zostaną inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegóły naboru

„Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu “Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać od dnia 13.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków” – podał NFOŚiGW w materiale nadesłanym PAP.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji, wynoszącej do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na samą inwestycję. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

„Instalacja fermentacji bioodpadów komunalnych jest źródłem odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej. Pozwala na uzyskanie autonomii energetycznej zakładów gospodarowania odpadami, co prowadzi do ograniczenia kosztów ich funkcjonowania a finalnie zmniejszenia opłat wnoszonych przez mieszkańców. Efektem skojarzonym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rosnące ceny energii to również rosnące ceny nawozów. W instalacjach fermentacji bioodpadów komunalnych może być wytwarzany bardzo dobry i tańszy zamiennik dla nawozów sztucznych” – powiedział, cytowany w informacji, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Program został zaakceptowany przez Minister Klimatu i Środowiska, Radę Konsultacyjną Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który przeznaczył budżet na ten cel w wysokości 1,5 mld zł.

 

 


Program wsparcia budowy komunalnych biogazowni – ma ruszyć w lutym


Min. Kowalski: polskim biogazem powinna zostać jak najszybciej zastąpiona część importowanego gazu ziemnego


 

Czytaj więcej

Skomentuj