Na połowę lutego przewidywane jest uruchomienie naboru do programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” – ustaliliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest, jak czytamy w dokumencie opracowanym przez Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych NFOŚi GW jest „promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego”.

Elastyczne kryteria

Program wspierać będzie lokalne inicjatywy przewidujące budowę i rozbudowę lokalnych biogazowni. Mechanizm działania oparto na funkcjonującym już programie wspierania budowy spalarni. Pieniądze (wg wstępnych założeń 1,5 mld zł.) na program pochodzić mają z Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW, przeznaczone mają być albo na dotację albo na pożyczkę, która przeznaczona ma być budowę i rozbudowę instalacji do produkcji biogazu. Program ma być na tyle elastyczny, by w miarę potrzeb objąć nim nie tylko np. same fermentery, ale ogół potrzebnych do produkcji biogazu instalacji.

– To jeden z naszych priorytetów. Jesteśmy już po etapie rozpoznania potrzeb rynkowych, odnotowujemy spore zainteresowanie udziałem w samym programie. Dopinamy już ostatnie szczegóły. Sądzę, że w kilka tygodni ogłosimy je, tak by móc już w połowie lutego zacząć nabór chętnych – mówi Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawy prawne

Jak zapewnia NFOŚIGW program jest zgodny z legislacją Unii Europejskiej, w tym z art. 10d dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE oraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich.

– Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim – zapewnia fundusz.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj