Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły inwestować w mikroinstalacje OZE w ramach programu Prosument. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie dotacji – 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji) oraz w formie  pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku (na pozostałe koszty kwalifikowane). Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł. W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018 z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego (jst) lub ich związki lub ich stowarzyszenia, a także spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach. Wnioski będą przyjmowane od 10.08.2015 r.

Nowe zasady

Do istotnych zmian w regulaminie zaliczyć można: zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, przedłużenie okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej (dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.). Wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie. Obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych, a także minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł. Uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie NFOŚiGW.

Czytaj więcej

Skomentuj