W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli ma przeprowadzić co najmniej 111 kontroli. Kontrolowane będą samorządy, administracja publiczna i instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Na przełomie lutego i marca NIK ma zająć się m.in. sprawdzeniem sposobów postępowania z odpadami po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP). Kontrolerzy mają odpowiedzieć na pytanie, czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje podjęli właściwe działania na rzecz zgodnego z przepisami przetwarzania powstałych w nich odpadów.

W tym samym czasie warszawska delegatura NIK zajmie się nadzorem wojewodów i sprawdzi, czy ci prawidłowo realizowali zadania w zakresie nadzoru nad stanowieniem prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki mają być znane w kwietniu.

Na przełomie marca i kwietnia NIK będzie sprawdzał realizację zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kontrola ma objąć regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i sprawdzić, czy ich działania były prawidłowe i zapewniały warunki do ochrony środowiska na obszarach znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych przedsięwzięć.

Wody Polskie, PPP i VAT pod lupą

Aż dziewięć miesięcy ma potrwać kontrola obejmująca działania z zakresu utworzenia i funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Izba przyjrzy się działaniom związanym z tworzeniem i organizacją Wód Polskich, prawidłowości w zapewnieniu realizacji przez tę jednostkę ustawowych zadań. Wyniki tej kontroli poznamy w pierwszym kwartale 2020 r.

Na przełomie marca i kwietnia ma rozpocząć się kontrola jednostek samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. NIK sprawdzi zadania z udziałem partnera prywatnego przygotowano i realizowano prawidłowo i skutecznie. Informacja o wynikach tej kontroli zostanie podana w lutym 2020 r.

Miesiąc wcześniej będą znane wyniki kontroli prowadzonej przez delegaturę NIK we Wrocławiu, która ma sprawdzić czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT.

Odpady i ich recykling

Od kwietnia 2019 r. do stycznia 2020 r. potrwa kontrola działań organy władzy publicznej na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego recyklingu w Polsce.

Wśród kontroli związanych z ochroną środowiska NIK będzie sprawdzać skuteczność zapobiegania emisji substancji szkodliwych w transporcie drogowym, szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz wypłacanie odszkodowań, segregacja odpadów komunalnych na terenie województwa podlaskiego, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego, zapobieganie rozprzestrzenianiu się barszczy kaukaskich w Polsce, działania dzierżawa i użytkowanie jezior i obwodów rybackich Skarbu Państwa, realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, badanie sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły. NIK sprawdzi też transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i Polską.

Źródło: NIK

Czytaj więcej

Skomentuj