Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: NIK

Łącznie artykułów: 113.

Nie jesteśmy bezpieczni. Miażdżący raport NIK

Nie jesteśmy bezpieczni. Miażdżący raport NIK

30.11.2023
0

Najwyższa Izba Kontroli nie pozostawia złudzeń: „Polska nie jest przygotowana na zagrożenia o charakterze hybrydowym i zapewnienie sprawnego wykonywania zadań w ramach systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe powinna być budowa systemu odpornościowego państwa – prace nad jego stworzeniem niestety nadal są na bardzo wczesnym etapie.” – tak brzmi kluczowa teza ostatniego raportu NIK o stanie przygotowań państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi

Odpady medyczne poza kontrolą. Negatywna ocena NIK

Odpady medyczne poza kontrolą. Negatywna ocena NIK

24.11.2023
0

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W okresie objętym kontrolą takie odpady, w tym wytworzone w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, były magazynowane, odbierane i zagospodarowywane niezgodnie z przepisami. Ani szpitale, ani organy administracji publicznej nie sprawowały skutecznego nadzoru nad gospodarką zakaźnymi odpadami medycznymi.

Elektryzujące ustalenia NIK w sprawie elektrycznej Izery

Elektryzujące ustalenia NIK w sprawie elektrycznej Izery

20.09.2023
0

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę poświęconą wydatkowaniu środków finansowych na projekt samochodu elektrycznego Izera. W wyniku kontroli Izba stwierdziła w szczególności, iż w badanym okresie założenia projektu i jego cele strategiczne nie były realizowane terminowo oraz wystąpiły nieprawidłowości wiążące się z zaangażowaniem przez Skarb Państwa kwoty 250 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Czy tylko JST są winne? Elektromobilna kontrola NIK-u

Czy tylko JST są winne? Elektromobilna kontrola NIK-u

Ekomobilność szturmuje, a raczej powinna szturmować polskie ulice, a już szczególnie samorządowe floty. Zgodnie z ustawowymi zapisami, jednym z obowiązków dużych jednostek samorządu terytorialnego było zapewnienie 10-procentowego udziału samochodów elektrycznych (od 1 stycznia 2022 r.) i 5-procentowego udziału autobusów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem (od 1 stycznia 2021 r.) w poszczególnych flotach pojazdów. NIK postanowił sprawdzić, czy jednostki samorządu terytorialnego wywiązują się z ustawowego obowiązku.

Jeziora bez nadzoru. NIK w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP

Jeziora bez nadzoru. NIK w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP

09.08.2023
0

Brak pełnych informacji o liczbie jezior w Polsce oraz do ilu z nich Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa (SP), brak danych o istniejących pomostach na jeziorach sklasyfikowanych jako wody powierzchniowe płynące, to tylko niektóre nieprawidłowości ujawnione przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP (KZGW).

Niedostateczny nadzór GDOŚ nad podległymi jednostkami i opieszałość przy rozpatrywaniu zgłoszeń

Niedostateczny nadzór GDOŚ nad podległymi jednostkami i opieszałość przy rozpatrywaniu zgłoszeń

21.07.2023
0

Niedostateczny nadzór Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nad podległymi jednostkami i brak inicjatywy, by usunąć przeszkody systemowe utrudniające sprawne i skuteczne prowadzenie spraw oraz monitorowanie naprawiania szkód w środowisku – to tylko część stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości. Do tego dochodzą niebywała opieszałość przy rozpatrywaniu zgłoszeń zagrożeń i szkód oraz postępowań odwoławczych, a także niewłaściwie prowadzony rejestr zagrożeń szkodą i szkód w środowisku.

NIK przygotował raport o elektromobilności w samorządach

NIK przygotował raport o elektromobilności w samorządach

18.07.2023
0

Większość skontrolowanych gmin nie zapewniła wymaganego ustawą udziału aut elektrycznych we flotach, nie korzystając z oferowanego dofinansowania. Natomiast niektóre jst kupowały autobusy zeroemisyjne głównie ze wzgl. na dofinansowania. W Raporcie NIK znajdziemy wiele ciekawych informacji.

Zawyżone rachunki za prąd czyli NIK o finasowaniu oświetlenia przestrzeni publicznej

Zawyżone rachunki za prąd czyli NIK o finasowaniu oświetlenia przestrzeni publicznej

22.05.2023
0

Gminy nie wykorzystywały oszczędnie i efektywnie pieniędzy na oświetlenie dróg, ulic, parków położonych na ich terenie. Takie wnioski płyną z doraźnej kontroli NIK przeprowadzonej w dziewięciu gminach trzech województw. Ustalenia kontroli pokazały, że obciążenie gminnych budżetów z tego tytułu mogło być mniejsze nawet o 12 procent, a gminy poniosły łącznie straty finansowe przekraczające 2,2 mln zł.

NIK o usuwaniu nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych: Gminy nie mają pieniędzy

NIK o usuwaniu nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych: Gminy nie mają pieniędzy

16.05.2023
0

Każdego roku na terenie Polski ujawniane są dzikie wysypiska odpadów wykazujących jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych, takich jak np. łatwopalność, toksyczność, rakotwórczość, właściwości wybuchowe czy żrące. Tego rodzaju odpady zaliczane są do tzw. odpadów niebezpiecznych. Ze względu na te właściwości mogące negatywnie wpływać na ludzi i środowisko naturalne, a w skrajnych przypadkach zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi i powodować nieodwracalne szkody w środowisku, odpady niebezpieczne, powinny być niezwłocznie usuwane z miejsc do tego nieprzeznaczonych i przekazywane do właściwego zagospodarowania (recyklingu, unieszkodliwiania lub jeżeli to możliwe do odzyskiwania energii).

Naliczanie i egzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oto wyniki kontroli NIK

Naliczanie i egzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oto wyniki kontroli NIK

11.05.2023
0

Najwyższa Izba Kontroli zweryfikowała prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wybranych gminach województwa mazowieckiego. Okazuje się, że jedynie w dwóch gminach spośród kontrolowanych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pozostałych przewlekle egzekwowano deklaracje o wysokości opłaty oraz nieprawidłowo i nieskutecznie prowadzono postępowania wobec osób zalegających z opłatami.

NIK miażdżąco o zarządzaniu reklamą w przestrzeni miejskiej Poznania. Będzie zawiadomienie do prokuratury

NIK miażdżąco o zarządzaniu reklamą w przestrzeni miejskiej Poznania. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Działania Prezydenta Miasta Poznania dla uporządkowania przestrzeni publicznej z nielegalnych nośników reklamowych były niedostateczne, a wdrażana w tym celu koncepcja okazała się nieskuteczna. Miasto nie dochowało również należytej staranności w celu uzyskania należnych środków finansowych związanych z działalnością reklamową - poinformowała Najwyższa Izba Kontroli.

Wody opadowe bez tajemnic. 17. Konferencja WODY OPADOWE: aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Wody opadowe bez tajemnic. 17. Konferencja WODY OPADOWE: aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

18.04.2023
0

Wtorek (18 kwietnia br.), był pierwszym dniem 17. Konferencji WODY OPADOWE – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, której organizatorem jest Wydawnictwo ABRYS. Około 100 uczestników tego wydarzenia, w formule online, zapoznawało się z bieżącymi i ważnymi zagadnieniami z powyższego zakresu. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Jej przedmiotem były branżowe priorytety, terminy, możliwości, ograniczenia i pieniądze.

Uprawnienia kontrolne samorządów – narzędzie do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych?

Uprawnienia kontrolne samorządów – narzędzie do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych?

Zarówno wyniki kontroli prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli jak i wyniki z cykli kontrolnych GIOŚ nie napawają optymizmem. Niewystarczający nadzór gmin nad sposobami postępowania z odpadami komunalnymi oraz brak działań kontrolnych w odniesieniu do podmiotów odbierających odpady czy dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej bez niezbędnej wiedzy na temat wnioskujących o to podmiotów - to główne wnioski.

NIK krytycznie o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów: brak współpracy i wymiany informacji

NIK krytycznie o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów: brak współpracy i wymiany informacji

14.03.2023
0

Brak współpracy lub choćby wymiany informacji między Inspektoratami Ochrony Środowiska, starostwami, urzędami marszałkowskimi i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej wyklucza skuteczne zapobieganie pożarom w miejscach gromadzenia odpadów. Podmioty te dostrzegają wprawdzie potrzebę wzajemnego informowania się o funkcjonujących na ich terenie miejscach gromadzenia odpadów oraz o pożarach tych miejsc, jednak nie przejawiały inicjatywy, by te dane uzyskać.

NIK miażdżąco o polskiej gospodarce odpadami

NIK miażdżąco o polskiej gospodarce odpadami

13.03.2023
0

Szara sfera w gospodarce odpadami trzyma się mocno, nie stworzono niezbędnych warunków do monitorowania rynku i właściwego nimi zarządzania, poziom selektywnego zbierania odpadów jest niski, a resort klimatu nie stworzył na czas odpowiednich aktów prawnych – wylicza Najwyższa Izba Kontroli.

Władze lokalne i centralne hamują rozwój systemów ciepłowniczych

Władze lokalne i centralne hamują rozwój systemów ciepłowniczych

10.03.2023
0

To nie będą dobre wiadomości, szczególnie dla JST i władz państwowych. Wg Najwyższej Izby Kontroli administracja publiczna nie wywiązuje się z zadań dotyczących ciepłownictwa i gospodarowania energią. Wskazują na to wyniki kontroli opublikowane w informacji o rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych. Dotyczyła ona okresu do 31.12.2020.

Ponad 205 mln wydatkowane z naruszeniem prawa w woj. lubelskim. NIK zawiadamia prokuraturę

Ponad 205 mln wydatkowane z naruszeniem prawa w woj. lubelskim. NIK zawiadamia prokuraturę

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole, których głównym celem było zbadanie prawidłowości przygotowania oraz przeprowadzenia wybranych inwestycji miejskich w województwie lubelskim. Kontrolę przeprowadzono w czterech urzędach miast, tj. w: Lublinie, Zamościu, Puławach i Świdniku. Kontrolą objęto lata 2016-2022 (I półrocze). W objętych kontrolą urzędach analizie poddano 12 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 367,2 mln zł oraz dokumentacje projektowe opracowane w ramach tych zadań. Jak podaje NIK skontrolowane urzędy nie zapewniły w pełni prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji miejskich objętych kontrolą.

Szczecińska Kolej Metropolitalna donikąd. Oto wynik kontroli NIK

Szczecińska Kolej Metropolitalna donikąd. Oto wynik kontroli NIK

24.01.2023
0

Przedmiotem kontroli NIK, zakończonej w marcu 2022 r., była realizacja zadania pod nazwą „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Kontrole przeprowadzono w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Urzędzie Miasta Szczecin oraz w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni.

css.php
Copyright © 2023