Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
KONTROLE 5.12.22 [24.11-05.12.22]

Portal Komunalny Plus

Wpisy

e-wodobranie [28.10-05.12.22]
Neobioenergy D [01.12-08.12.22]
Zobacz wszystkie wydarzenia

Wpisy

Budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej w Katowicach

W ostatnim czasie nie tylko słyszymy o zmianach klimatu, ale też sami doświadczamy tych zmian i ich skutków. Coraz częściej występujące ulewne deszcze o dużym natężeniu, uporczywe upały, susze stanowią wyzwanie dla terenów silnie zurbanizowanych, wymuszają na władzach samorządów podejmowanie odpowiednich działań ukierunkowanych na adaptację do zachodzących dynamicznych zmian klimatu.
Odpady tektury, papieru i kartonu. Jakie kody odpadów trzeba wpisać do BDO?

Opłaty związane ze składowaniem odpadów

W przepisach związanych z ochroną środowiska sporą rolę, jako środek prawny służący osiąganiu celów ochronnych, odgrywają instrumenty finansowo-prawne, w tym różnego rodzaju opłaty. Wśród nich stosunkowo najdłużej funkcjonują regulowane obecnie przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. DzU z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm., dalej jako P.o.ś.) opłaty za korzystanie ze środowiska. 

Walka z odorami w oczyszczalniach ścieków

Wielu z nas nie chce mieszkać blisko oczyszczalni ścieków, a głównym powodem jest obawa związana z odczuwaniem nieprzyjemnych zapachów. Podobnie jak w przypadku pozostałych inwestycji związanych z emisją odorów, np. budową składowisk odpadów, zakładów przetwarzających odpady, kompostowni, ferm hodowlanych, również budowa nowej oczyszczalni może się wiązać z protestami mieszkańców – choć jest to inwestycja kluczowa dla rozwoju gminy.

Związki ropopochodne jako źródła katastrof

Zanieczyszczenie środowiska związkami ropopochodnymi może prowadzić do poważnych katastrof i jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych, szczególnie dla wód. Migracja produktów naftowych w postaci benzyny, olejów napędowych i silnikowych, smarów itp. do gleb i gruntów oraz otwartych zbiorników wodnych może powodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji.

Współpraca gmin przy zakupie i sprzedaży węgla

miny, realizując zadania przewidziane Ustawą z 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (dalej: ustawa węglowa), są uprawnione do podejmowania współpracy kontraktowej z innymi gminami. Jej zawiązanie oraz realizacja nie wymagają spełnienia jakichkolwiek przesłanek, w szczególności może odbywać się to bez stosowania reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych czy wymogów warunkujących prawnie dopuszczalną współpracę in house o charakterze horyzontalnym.

Bydgoska metoda renowacji studni wodociągowych

W artykule „Renowacja studni wodociągowych” („Wodociągi i Kanalizacja” 10/2022) omówiono przyczyny spadku wydajności starych studni, rozwój konstrukcji studni zastępczych i metod renowacji studni na podstawie doświadczeń Wojewódzkich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy z lat 90. ubiegłego wieku, a następnie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Renowacje studni są w obecnych, trudnych dla wodociągów czasach prostym sposobem na ograniczenie kosztów energii elektrycznej potrzebnej do pracy pomp głębinowych i sposobem na wydłużenie żywotności studni. Renowacje mogą częściowo rozwiązać problemy spadku wydajności studni w trakcie suszy hydrogeologicznej w rejonie odwodnień górniczych czy w sezonie wegetacyjnym na obszarach terenów rolnych, kiedy znacznie obniża się rejonowo poziom wód gruntowych. W sytuacji dodatkowej kolmatacji czynnych tam studni pobór wody z ujęcia pracującego w takich warunkach może być trudny lub wręcz niemożliwy.
css.php