Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie uruchomił nowe stacje pomiarów manualnych pyłu PM10 w Otwocku (ul. Brzozowa) i Radomiu (ul. 25 Czerwca).

Na tych stacjach oprócz pomiarów pyłu PM10 będą również wykonywane oznaczenia benzo/a/pirenu w pyle PM10 oraz metali (arsen, kadm, nikiel, ołów). W najbliższym czasie zostanie również uruchomiona stacja manualna, monitorująca stężenia pyłu PM10 w Warszawie przy ul. Anieli Krzywoń.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach realizacji zadania: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 dla potrzeb określenia krajowego celu redukcji narażenia, uruchomił również w Radomiu (ul. Hallera) nową stację pomiarów manualnych pyłu PM2.5. Wyniki pomiarów z tej stacji posłużą do określenia wskaźnika średniego narażenia na terenie miasta Radomia.

Wskaźnik średniego narażenia jest ustalany na podstawie pomiarów na stanowiskach zlokalizowanych na obszarach tła miejskiego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracjach. Na jego podstawie będzie można określić narażenie ludności na działanie zanieczyszczeń oraz podejmować działania w celu ograniczenia ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie. Na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z zapisami dyrektywy 2008/50/WE ww. wskaźnik jest monitorowany na 4 stanowiskach pomiarowych: Warszawa – 2 stanowiska (ul. Wokalna, ul. Kondratowicza), Radom – 1 stanowisko (ul. Hallera), Płock – 1 stanowisko (ul. Reja).

Wyniki z tych 4 i wszystkich pozostałych stacji WIOŚ są dostępne na stronie internetowej sojp.wios.warszawa.pl

źródło: wios.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj