Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa wodnego, które implementuje ramową dyrektywę UE w sprawie strategii morskiej. Nowe przepisy określają zasady tworzenia strategii oraz programów ochrony środowiska morskiego do roku 2020. Dla Polski oznacza to lepszy monitoring i ochronę Morza Bałtyckiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, został przedłożony przez Ministra Środowiska. Jego przygotowanie nowelizacji wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z 17 czerwca 2008 r., tzw. ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej. Zostały w niej określone wspólne zasady, na podstawie których państwa członkowskie mają opracować własne strategie oraz programy ochrony środowiska morskiego w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 roku.

Do projektu nowelizacji ustawy włączono nowe definicje dotyczące wód morskich, takie m.in. jak: cele środowiskowe, stan środowiska, dobry stan środowiska czy zanieczyszczenia. Dla wód morskich zostanie ustanowiona strategia morska obejmująca: wstępną ocenę stanu środowiska morskiego, zestaw właściwości (kryteriów) typowych dla dobrego stanu tego środowiska, zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, program monitoringu tych wód oraz krajowy program ich ochrony. Zgodnie z nowymi przepisami, wstępną ocenę stanu środowiska będzie przygotowywał Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Ocena ta będzie uzgadniania z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym ds. rybołówstwa.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Według nowych przepisów wstępna ocena będzie obejmować:

• analizę podstawowych cech i właściwości wód morskich oraz obecnego stanu tych wód. Będą w niej uwzględniane m.in.: topografia i batymetria dna morskiego, roczny i sezonowy rozkład temperatur oraz istnienie pokrywy lodowej, przestrzenne i czasowe rozłożenie zasolenia i składników biogennych, przeważające typy siedlisk na dnie morskim lub w słupie wody, ich identyfikacja, opisy zbiorowisk biologicznych, informacje o strukturze populacji ryb, ssaków oraz ptaków morskich;
• analizę dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego i lądowego na wody morskie;
• analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich.

Zakłada się, że począwszy od 2018 roku będzie dokonywany przegląd wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Konieczność aktualizacji poszczególnych elementów strategii morskiej wynika z przepisów dyrektywy. Wstępną ocenę jak i jej aktualizację będzie przyjmowała Rada Ministrów. Po jej zatwierdzeniu przez rząd, wstępna ocena ma być podana do publicznej wiadomości (przez okres 21 dni). Będzie to czas umożliwiający zgłaszanie uwag. Po tym okresie szczegóły dokumentu oraz jej aktualizacji zostaną przesłane do: Komisji Europejskiej, regionalnych konwencji morskich i zainteresowanych państw członkowskich.

Kolejny etap sporządzania strategii to przygotowanie projektu zestawu właściwości (kryteriów) typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Będą w nim uwzględnione m.in. normy środowiskowe dla wskaźników jakości: różnorodności biologicznej, jakości i występowania siedlisk, bogactwa gatunków, w tym utrzymania gatunków obcych wprowadzanych do ekosystemu, utrzymania populacji wszystkich ryb i skorupiaków, występowania elementów morskiego łańcucha pokarmowego, zachowania integralności dna morskiego czy zachowania na odpowiednim poziomie stężenia substancji i czynników zanieczyszczających. Zestaw ma być zatwierdzany przez rząd, a następnie uzgodniony z Komisją Europejską.

W skład strategii morskiej będzie wchodzić ponadto zestaw celów środowiskowych, w którym zostaną uwzględnione: główne i pośrednie cele środowiskowe dla wód morskich oraz terminy ich realizacji. Będzie je przygotowywać Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zestaw będzie uzgodniony z Komisją Europejską.

Kolejną częścią strategii morskiej jest opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich. Zadanie to będzie realizował GIOŚ. Po zatwierdzeniu programu monitoringu przez Radę Ministrów, Główny Inspektor, w terminie 3 miesięcy od opracowania programu, przekaże dokument Komisji i innym zainteresowanym stronom.

Istotnym elementem, przewidzianym w projekcie nowelizacji Prawa wodnego, wchodzącym w skład strategii morskiej, jest krajowy program ochrony wód morskich. Będzie on opracowywany przez Prezesa KZGW z organami odpowiedzialnymi za stan środowiska wód morskich, w tym m.in. z ministrami: obrony, gospodarki morskiej, środowiska, rybołówstwa, rolnictwa i zdrowia. Podstawą do opracowania programu ma być wstępna ocena stanu środowiska morskiego. W projekcie nowelizacji ustawy znalazły się szczegółowe przepisy dotyczące zakresu informacji, jakie powinien zawierać taki dokument oraz opisu działań, które należy wykonać.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj