Sejm przyjął przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o odpadach. Nowela wprowadza unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami, m.in. w zakresie składowania odpadów czy termicznego ich przekształcania.

Ustawa implementuje dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE. Nowa ustawa zastąpi regulację z 2001 r., uwzględniając zawarte w niej przepisy. Przyjęte w ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.

Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Do ustawy wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.

Nowe przepisy regulują m.in. obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz nowych podmiotów, a także obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska podkreśla, że nowelizacja przyjmuje hierarchię sposobów postępowania z odpadami. Są nimi: zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne metody odzysku (np. odzysk energii) i unieszkodliwianie. Nowe prawo w porównaniu do obecnych przepisów, kładzie duży nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz na ponowne ich użycie i recyklingu.

W ustawie określono także kryteria uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne. Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany ułatwiające prowadzenie działalności przez przedsiębiorców. Przewiduje prowadzenie jednego rejestru podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami. Ma on zastąpić rejestry, które funkcjonują w innych ustawach, a które dotyczą odpadów poużytkowych, takich jak sprzęt elektroniczny, baterie czy akumulatory. Według resortu środowiska taki rejestr usprawni działanie organów ochrony środowiska w tym organów kontrolnych.

Ustawa przewiduje także m.in. ułatwienia dla posiadaczy odpadów. Będą oni składali maksymalnie dwa roczne sprawozdania z prowadzonej działalności dotyczącej gospodarki odpadami. Ujednolicony został także termin składania rocznych sprawozdań – na 15 marca.

Teraz ustawą zajmie się Senat.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj