Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt nowelizacji Ustawy o odpadach. Ma ona na celu wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią działalność przedsiębiorcom.

Do końca lipca przedsiębiorcy wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami mieli obowiązek wpisać się do rejestru firm. Zrobiło to 63464 przedsiębiorstw. Rejestracja to pierwszy etap funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Ma ona w pełni działać od stycznia 2020 roku, a nad utworzeniem jej obecnie toczą się intensywne prace. W bazie będą gromadzone informacje m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane nt. osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu.

Baza danych o odpadach (BDO) już dostępna! Rusza rejestr przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o odpadach z 2012 roku ma na celu pilne doprecyzowanie przepisów odnoszących się właśnie do funkcjonowania BDO.

Dotyczą one licznych uproszczeń. M.in. przedsiębiorcy będą mogli posługiwać się kopiami, a nie oryginałami wpłat z banku przy wniosku o wpis do rejestru. Wycofana będzie konieczność posługiwania się papierowymi wersjami dokumentów, w ich miejsce wystarczą elektroniczne.

“Proponuje się również rozszerzenie BDO o moduł obejmujący dokumenty potwierdzające zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Obecnie dokumenty te są wystawiane i przekazywane odpowiednim podmiotom w formie papierowej, co generuje koszty zarówno po stronie podmiotów je wystawiających, jak i po stronie podmiotów przechowujących te dokumenty, w szczególności marszałków województw. Wprowadzenie elektronicznego potwierdzania zagospodarowania ww. odpadów ułatwi też analizę tych dokumentów przez marszałków województw”, pisze projektodawca.

Projekt znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji i będzie poddany teraz konsultacjom.

Czytaj więcej

Skomentuj