Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odpadach wydobywczych. Nowe przepisy to zmienione obowiązki dla przedsiębiorców z tej branży, w tym ułatwienia dla dbających o ekologiczne bezpieczeństwo hałd odpadów pochodzących z kopalń.

Zmiany wynikają z konieczności transpozycji prawa UE, w tym czterech decyzji Komisji Europejskiej. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procedur i systemu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Odpady wydobywcze powstają przy poszukiwaniu, wydobywaniu i przeróbce rud oraz innych kopalin. Ich źródłem są przede wszystkim zakłady górnicze (kopalnie) – górnictwo i przeróbka węgla kamiennego oraz górnictwo węgla brunatnego. Stanowią około 55% wszystkich wytwarzanych w Polsce odpadów. Ich zagospodarowanie stwarza duże problemy ze względu na ich właściwości i masowość występowania. Niewłaściwie zagospodarowane to zagrożenie dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi.

Zmiana ustawy o odpadach wydobywczych zawiera szereg technicznych, proceduralnych zmian, które mają usprawnić postepowanie z tymi odpadami i premiują podmioty dbające o bezpieczeństwo ich składowania. Ponadto nakłada m.in. obowiązek ponownego przeprowadzania przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania takich odpadów (czyli obiektu do ich składowania, np. hałd) lub jeżeli w znaczny sposób zmieniły się warunki eksploatacji.

Oprócz kwestii związanych z transpozycją decyzji Komisji Europejskiej, w projekcie ustawy zawarto zmiany mające na celu zapewnienie lepszej transpozycji dyrektywy 2006/21/WE.

W 2009 roku wytworzono na terenie całego kraju ponad 60 mln ton odpadów wydobywczych, najwięcej na Dolnym Śląsku i Śląsku. Najczęstszą metodą ich unieszkodliwiania jest składowanie w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać przedsiębiorców po zatwierdzeniu przez Sejm.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj