Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa obradowała dzisiaj nad nowelizacją ustawy o OZE. Nowe regulacje pozwolą m.in. na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw był przedmiotem obrad Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Projekt prezentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

– Nasze propozycje rozwiązują problem funkcjonowania małych wytwórców OZE poprzez zaplanowanie wsparcia realizacji przedsięwzięć w wybranych technologiach, jak również umożliwi to zrealizowanie istotnych potrzeb z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki, takich jak poprawa bilansu wodnego, minimalizacja kosztów zewnętrznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, utylizacja odpadów oraz rozwój generacji rozproszonej – powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski, który referował projekt ustawy na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej oraz dostosowanie przepisów do wymogów unijnych.

Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Pozwoli zrealizować cele zawarte w dokumentach strategicznych kraju, takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP 2030). Umożliwi również realizację udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie 15%, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem międzynarodowym.

Ponadto dokument wprowadza szereg zmian w wybranych definicjach ustawy. Katalog definicji został rozszerzony o m.in. biomasę pochodzenia rolniczego, biowęgiel, toryfikat i stałą cenę zakupu. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej i hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii. Ustawa wprowadza także definicję i nowe zasady modernizacji. Przewiduje też nową regułę kumulacji pomocy publicznej, która została uzupełniona o uwagi składane przez partnerów społecznych oraz resortowych i dostosowana do wytycznych przekazanych przez Komisję Europejską. Zaproponowana reguła umożliwia wypłacenie wytwórcom różnicy pomiędzy ceną zaoferowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowiąc tzw. pomoc operacyjną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Nowe przepisy modyfikują tzw. koszyki aukcyjne, których nowy podział w wyższym stopniu uwzględni specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii. Przyjęcie nowych regulacji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.

Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa postanowiła powołać podkomisję w składzie 11 posłów. Prace w podkomisji rozpoczną się w najbliższym czasie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj