Administracja rządowa udostępniła długo oczekiwany tekst projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Teraz ustawa trafi do Sejmu.

Nowelizacja ustawy o ucpg po początkowym wycofaniu z obrad, została w ubiegłym tygodniu przyjęta przez rząd. Do tej pory nie był jednak znany pełny tekst dokumentu.

Teraz ustawa jest już dostępna w całości. Można ją znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dla zainteresowanych udostępniamy także bezpośredni link poniżej:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (PDF)

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Najważniejsze propozycje projektu zakładają:

 • wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzoru nad firmami odbierającymi odpady komunalne – chodzi o uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania;
 • zniesienie konieczności przekazywania odpadów komunalnych do instalacji w ramach regionu, co powinno podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki monopolistyczne, w tym ograniczenie ryzyka dokonywania zmowy cenowej;
 • możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie (mechanizm ten ma charakter nieobowiązkowy i powinien skutecznie zachęcać mieszkańców do segregowania odpadów);
 • usprawnienie realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” – umożliwienie niezwłocznego usuwania odpadów przez odpowiednie organy ochrony środowiska ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, z obowiązkiem zwrotu kosztów przez posiadacza odpadów;
 • urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku, kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany (wprowadzenie 2-krotnie wyższej stawki);
 • zmiana zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
  a) zmiana polega na określeniu przez radę gminy w uchwale, stawki ryczałtowej dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie wyższej niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  b) ze względu na specyfikę, opłata dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych będzie ustalana jak dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 • uelastycznienie możliwości korzystania z kryteriów różnicujących stawki opłat w gminach oraz związkach międzygminnych;
 • zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, mających przydomowe kompostowniki i zagospodarowujących w nich bioodpady;
 • wprowadzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych za gospodarowanie odpadami aż do momentu ich odzysku lub unieszkodliwienia;
 • wprowadzenie rozwiązania zapewniającego, że w przypadku stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami, stosuje się procedurę usuwania skutków prowadzonej działalności, tak jak w przypadku cofnięcia decyzji z zakresu gospodarowania odpadami – ma to ograniczyć skalę problemu zalegania odpadów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami;
 • dodanie przepisu regulującego kwestie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku śmierci właściciela nieruchomości;
 • wprowadzenie sankcji za składanie nieprawdziwych oświadczeń o spełnianiu warunków prowadzenia działalności przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli, w momencie składania wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby foliowe powyżej 50 mikrometrów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

5 Komentarze

  • No i teraz dopiero będzie lament. Ryczałt oznaczał dotychczas problemy wykonawców. Teraz będzie spory problem dla samorządu, szczególnie tych których odpady będa wędrować do szemranych instalacji. Wiecej odpadów na bramie równa sie większy przychód dla instalacji, dla przewoźnika, jedynie dla samorządu to strzał w kolano. Pokusa spora na koszt samorządu 🙂

 1. Ustawa powinna zawierać uregulowanie zabraniające pobieranie opłaty ustalanej na podstawie zużycia wody. Powiązanie gospodarki odpadami z kwestią zużycia wody jest nielogiczne i jedno z drugim nie ma żadnego związku. Obywatel powinien ponosić opłaty wyłącznie za ilość “wyprodukowanych” przez siebie śmieci.

  • Rozliczanie od wody ma zapobiec fałszowaniu (tj. zaniżaniu) deklaracji przez mieszkańców.

   Generalnie mieszkańcy bardziej kantują niż firmy, tylko samorządy nie chcą “czepiać się” mieszkańców, bo to są wyborcy….

Skomentuj