Od 1 lipca na terenie całego kraju zaczyna obowiązywać jednolity system segregacji odpadów. Od tej pory będziemy je dzielić na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.

Zmieniony podział to efekt nowego rozporządzenia ministra środowiska. Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju będzie obowiązywał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje.

Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), do żółtego – metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

– Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów, dlatego wprowadzamy standardy selektywnej zbiórki odpadów, które będą jednolite dla całej Polski. Dzięki temu zyskamy dobrej jakości surowiec, który będzie mógł trafić do recyklingu. Pamiętajmy, że Polska do roku 2020 musi osiągnąć 50 proc. recyklingu odpadów komunalnych. Obecnie wynosi on zaledwie 26 proc. A to właśnie właściwa segregacja jest wstępem do recyklingu – podkreśla Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Nie dla wszystkich

Każdy z właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany będzie do wydzielenia czterech strumieni odpadów selektywnie zebranych oraz piątego strumienia odpadów zmieszanych (resztkowych). Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Natomiast pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się określonymi w rozporządzeniu napisami do 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umów z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą segregować odpady zgodnie z dotychczasowym systemem dopóty, dopóki obowiązują dotychczasowe umowy.

– Z deklaracji, jakie mamy, większość gmin, widząc możliwości w zakresie pozyskania środków na gospodarkę odpadami, będzie starała się jednak dość szybko w ten system włączyć – podkreśla wiceminister Mazurek.

Po co nam ta segregacja?

Nowy system, jednakowy dla wszystkich samorządów, ma przełożyć się m.in. większe poziomy odzysku surowców wtórnych w Polsce i sukcesywne obniżanie ilości odpadów składowanych.

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem w 2014 i 2015 roku poziom recyklingu tych czterech frakcji odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, wyniósł zaledwie 26 procent.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych. Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zwiększenie m.in. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, m.in. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Tym samym wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. GOZ stanowi odejście od gospodarki linearnej. Istotne jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia.

Ministerstwo Środowiska, przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przygotowało Pilotażowy program priorytetowy GOZ.

– Wieluń jest jedną z pięciu gmin, które uczestniczą w programie pilotażowym, którego celem jest wypracowanie przez gminy dobrych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym– powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

– Polska chce dawać przykład i być liderem tego procesu. Jest to szansa na dynamiczny rozwój kraju, szczególnie pod względem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego – dodał wiceminister.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. NIE od 1 lipca, tylko od nowej umowy!!! Czyli niektóre gminy za 3 lata!!!
    Rozporządzenie napisane w pospiechu, z takimi błędami, że aż starach się bać!
    Co to są “odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych” – chyba komuś “z” się zagubiło w trakcie redakcji tekstu!!!

Skomentuj