Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Polska jest na cenzurowanym w kilku kwestiach, związanych m.in. z magazynowaniem odpadów i efektywnością energetyczną.

W najnowszym komunikacie Komisja Europejska przedstawiła najważniejsze decyzje, pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie KE zamknęła 90 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania.

Odpady: Wezwanie do przestrzegania przepisów UE dotyczących składowisk odpadów

Komisja wezwała Polskę do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Dyrektywą w sprawie składowania odpadów ustanowiono normy dla składowisk, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego, wody, gleby i powietrza. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń dąży się do osiągnięcia w UE zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, co przyniesie korzyści zdrowiu publicznemu i środowisku oraz pomoże w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Państwa członkowskie miały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie są zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie „plany zagospodarowania instalacji”, które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania.

Jednak od czasu wysłania przez KE wezwania do usunięcia uchybienia w marcu 2019 r., Polska nie zapewniła ostatecznego zamknięcia i rekultywacji pięciu składowisk komunalnych, które nie spełniają tych wymogów. Komisja podjęła więc decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Energia i klimat – wezwanie do transpozycji dyrektywy o efektywności energetycznej 

Komisja wezwała także Finlandię, Łotwę, Maltę, Polskę i Szwecję do transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy o efektywności energetycznej, w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy o efektywności energetycznej.

Dyrektywa ta ma na celu ustanowienie wspólnych ram środków na rzecz promowania efektywności energetycznej i ustanawia wiążący cel UE w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. w wysokości co najmniej 32,5 proc.

Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do 25 października 2020 r. Pięć państw członkowskich, które nie zgłosiły pełnej transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy w wyznaczonym terminie, otrzymało wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2020 r.

Po przeanalizowaniu krajowych środków transpozycji Komisja uznała, że transpozycja w Finlandii, na Łotwie, Malcie, w Polsce i Szwecji nie została zakończona. Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja wyraziła też opinie dotyczące transportu morskiego, gospodarki cyfrowej oraz unijnego kodeksu łączności elektronicznej. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj