Ministerstwo środowiska opublikował na swoich stronach internetowych interpretację dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście ustawy o podatku VAT. Publikujemy ją poniżej.

Czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

"Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Od wspomnianej zasady ustawodawca przewidział wyjątki. Na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zastały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2011 r. w prawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). Zwolnienie, o którym mowa we wskazanym przepisie nie dotyczy czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przypadku gdy gmina, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) wykonując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie zawiera umów cywilnoprawnych ze świadczeniobiorcami (np. w przypadku, o którym mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2012 r., poz. 391), czynności, za które pobiera opłaty, nie obciąża podatek od towarów i usług. Powyższe nie dotyczy czynności (usług) wykonywanych na rzecz gminy przez podmioty, którym gmina zleciła tego rodzaju czynności w drodze umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która to umowa co do zasady jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że usługa odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę jest obciążona podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż powyższe stanowisko, co do zasady prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe na wnioski składane przez gminy.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż w przypadku wątpliwości, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym również w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, mogą oni uzyskać interpretację indywidulaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749)."

źróło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj