W ramach „dni otwartych” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował konferencję i szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie działań edukacyjnych.

Wprowadzeniem do spotkań był wykład dr Anny Kalinowskiej z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym pt. „Nowe prądy w edukacji w świetle Dekady ONZ Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju i ustaleń Światowej Konferencji Edukacji Ekologicznej "Tbilisi+30" w Ahmedabadzie”. Z kolei pracownicy Departamentu Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju przedstawili rodzaje i zakres tematyczny projektów z dziedziny edukacji ekologicznej możliwych do dofinansowania w ramach środków krajowych w tym roku.

Popołudniowe warsztaty dla poszczególnych grup wnioskodawców z ramach programów priorytetowych poświęcone były na praktyczne rady i ćwiczenia pod hasłem „Jak przygotować dobry wniosek?”. Omówione zostały stosowane narzędzia edukacyjne, przedstawiona tematyka priorytetowa a także praca nad często trudnymi (nie tylko dla wielu organizacji ekologicznych) zagadnieniami związanymi z księgowością, szacowaniem kosztów, sprawozdawczością i kontrolą projektów. W 2007 roku Narodowy Fundusz zawarł 144 umowy dotacyjne dotyczące edukacji ekologicznej na kwotę ponad 21,7 mln złotych. Plan wydatków tegorocznych w dziedzinie edukacji ekologicznej przewiduje ponad 24,7 mln złotych.

Szkolenie i warsztaty poświęcone aplikowaniu o środki krajowe związane były z ogłoszonymi przez Narodowy Fundusz terminami składania wniosków o dotacje w programach priorytetowych dotyczących edukacji ekologicznej i działalności pozarządowych organizacji ekologicznych.

Na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl w zakładce „Środki krajowe”-„Kalendarium składania wniosków” umieszczone zostało ogłoszenie o terminie składania w 2008 roku wniosków w ramach programów 5.3, 5.4, 5.5, i 5.6 dotyczących edukacji ekologicznej. Obowiązujące dla tych programów formularze wniosków zostały umieszczone w zakładce „Środki krajowe”-„Formularze wniosków”.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj