Parlament Europejski wzywa UE i społeczność międzynarodową do zwiększenia inwestycji w ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

W rezolucji przyjętej stosunkiem głosów 505/22/41 Parlament nalega, aby Komisja i państwa członkowskie poparły w całości ambitną misję Konferencji Stron Konwencji ONZ, która zakłada powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do 2020 roku. Natomiast "Wizja 2050”, do której również zachęca Parlament pozwoli zadbać o ochronę ekosystemów i ich przywrócenie do poprzedniego stanu.

Posłowie wyrażają ogromne zaniepokojenie faktem, że nie zrealizowano światowego celu na rok 2010 w zakresie różnorodności biologicznej. Dlatego przekonują o naglącej potrzebie działania, w tym radykalnego zwiększenia światowych funduszy przeznaczanych na ochronę różnorodności biologicznej.

W prowadzonych badaniach takich jak analiza pt. „Ekonomia ekosystemów i różnorodności biologicznej” (TEEB), szacuje się spadek poziomu jakości życia spowodowany utratą różnorodności biologicznej na 50 miliardów euro rocznie (tuż poniżej 1 % PKB). Parlament Europejski podkreśla, że analiza wykazała, że zysk z inwestowania w ochronę różnorodności biologicznej jest do 100 razy większy.

Parlament wezwał w rezolucji do wspierania realizacji mierzalnych, ambitnych i realistycznych celów pośrednich przewidzianych na konkretne terminy. Zdaniem posłów cele te powinny zmierzać do zapewnienia do roku 2020 między innymi:
– zlikwidowania dotacji szkodliwych dla różnorodności biologicznej,
– osiągnięcia zerowego wskaźnika wylesiania i zatrzymana degradacja naturalnych siedlisk,
– wyeliminowania szkodliwych praktyk połowowych,
– objęcia ochroną co najmniej 20% obszarów lądowych, słodkowodnych i morskich,
– uratowania od wyginięcia znanych nam gatunków zagrożonych.

źródło: europarl.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj