Międzynarodowa agencja Fitch Ratings opublikowała komunikat, w którym zaznaczyła, że “Polski Ład” może być zagrożeniem dla budżetów samorządowych. Mimo tego zdecydowała się wyróżnić pięć polskich miast wysokim ratingiem A-. Te miasta to Gdańsk, Gliwice, Płock, Poznań i Warszawa.

– A- to najwyższa możliwa ocena dla polskiego samorządu lokalnego. Oznacza to, że miasto posiada bardzo dużą zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Poznania.

Ucieczka z zagrożonej strefy

W grudniu ubiegłego roku agencja Fitch wskazywała, że “Polski Ład”, wprowadzający duże zmiany w systemie dochodowym samorządów lokalnych, może doprowadzić do negatywnych zmian w systemie finansowania polskich samorządów. Z tego powodu agencja umieściła Miasto Poznań i pozostałe oceniane polskie miasta na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

– W najnowszym, opublikowanym 26 września, komunikacie Fitch ocenił przewidywane skutki “Polskiego Ładu” na sytuację finansową polskich samorządów. Nową ocenę oparto na założeniu, że nie nastąpią dalsze znaczące zmiany w reformie podatkowej. Tym samym agencja zdjęła z listy obserwacyjnej Poznań i 16 innych miast – pisze Urząd Miasta Poznania.

Jak czytamy w komunikacie Fitch ratingi kształtują się następująco:

– dla Gdańska, Gliwic, Płocka, Poznania i Warszawy ratingi zostały potwierdzone na poziomie „A-” z perspektywą stabilną;

– dla Bydgoszczy, Katowic, Szczecina i Ostrowa Wielkopolskiego ratingi zostały obniżone z „A-” do „BBB+” z perspektywą stabilną;

– dla Rybnika ratingi zostały potwierdzone na poziomie „BBB+” z perspektywą stabilną

– dla Częstochowy i Rzeszowa ratingi zostały obniżone z „BBB+” do „BBB” z perspektywą stabilną

– dla Opola ratingi zostały potwierdzone na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną

– dla Białegostoku i Torunia ratingi zostały potwierdzone na poziomie „BBB” z perspektywą negatywną

– dla Chorzowa ratingi zostały potwierdzone na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną

– dla Zabrza ratingi zostały potwierdzone na poziomie „BB” z perspektywą negatywną.

Negatywna ocena „Polskiego Ładu”

– Reforma podatkowa wpłynie negatywnie na dochody podatkowe gmin, w szczególności na dochody JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – przestrzega Fi

W przypadku gmin ocenianych przez Fitch, dochody PIT stanowiły średnio ponad 25% dochodów ogółem. W ocenie agencji przewidziane w nowelizowanej ustawie o dochodach JST subwencje będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tego tytułu. Gminy by przeciwdziałać spadkowi dochodów, będą zmuszone kontynuować podnoszenie podatków i opłat lokalnych.

Dodatkowe subwencje z budżetu państwa (o ratingu w przedziale A-BBB) przewidziane w ustawach zmienianych wskutek reformy podatkowej, działają po części stabilizująco na dochody JST, przez co nasza „średnia” ocena dla stabilności dochodów pozostaje niezmieniona.

Najlepiej w Poznaniu i Warszawie

Fitch podkreśla, że możliwości gmin do zwiększania dochodów podatkowych pozostają niezmiennie ograniczone (lub średnio ograniczone, w przypadku Warszawy i Poznania), wobec braku dodatkowych źródeł dochodów, braku podwyższenia udziałów gmin w redystrybucji podatku PIT, jak również ze względu na górne limity dla stawek podatków lokalnych. – Z tych powodów utrzymujemy „słabą” ocenę zdolności do zwiększania dochodów (za wyjątkiem Warszawy i Poznania, dla których ocena ta jest „średnia”) – pisze Fitch.

 

Czytaj więcej

Skomentuj