Z końcem listopada rozpocznie się nabór w konkursach o dofinansowanie projektów środowiskowych w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Do wzięcia na projekty związane m.in. z gospodarką odpadami, czy wodno-ściekową jest aż 5,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie Funduszu? Jak podaje Ministerstwo Środowiska, od 30 listopada lub 1 grudnia będzie można powalczyć o dotacje w czterech konkursach.

Pierwszy dotyczy ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do końca lutego 2016 r.

Kolejny konkurs związany będzie z gospodarką wodno-ściekową w aglomeracjach. Chodzi o projekty realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, jak i realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj także >>> Nowe programy w ofercie NFOŚiGW

Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do 29 stycznia 2016 r.

W obszarze gospodarka odpadami komunalnymi wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, np. budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 1 grudnia 2015 r. i potrwa do końca lutego 2016 r.

Ostatni z ogłoszonych przez NFOŚiGW konkursów dotyczy poprawy jakości środowiska miejskiego. Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych, oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska . Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do końca lutego 2016 r.

Konkurs ogłoszony przez CKPŚ to z kolei szansa na dofinansowanie projektów w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Chodzi o przedsięwzięcia służące m.in. czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju, w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz leżących poza tymi obszarami (w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych). Beneficjentami konkursu mogą zostać parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej), jednostki badawczo-naukowe, uczelnie i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r., wnioski można składać do 29 stycznia 2016 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj