Wszelkiego rodzaju cechy, stowarzyszenia, grupy branżowe czy związki, jakiejkolwiek by nie miały nazwy, od wieków pozwalają na wzajemne wsparcie uczestników, dostęp do często elitarnej wiedzy czy kontaktów. W naturze ludzkiej istnieje potrzeba gromadzenia się, naradzania i dzielenia pomysłami bądź problemami. Taką funkcję pełnią współczesne klastry, które tym różnią się innych gremiów, że są niejednorodne. W ich skład wchodzą firmy, instytucje naukowe i badawcze, otoczenia biznesu czy nawet samorządy i media. Powstają one wokół określonej branży, ale pozwalają na dostęp wszystkim tym, którzy daną tematyką się zajmują, stanowią lub mogą stanowić łańcuch wartości w danej branży.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy jest na tym polu pewnego rodzaju ewenementem. Powstał jako inicjatywa firm zajmujących się recyklingiem i gospodarowaniem odpadami – stąd jego nazwa. Jednak w ciągu 10 lat od jego powstania w gospodarce światowej i europejskiej nastąpiła absolutna zmiana priorytetów. To, co kilka lat temu było przedmiotem działalności nielicznych, stało się centrum wszelkiej działalności produkcyjnej, aktywności społecznej czy nawet być może mody. Ta transformacja spowodowała, że KGOiR stał się forum współpracy firm, których wspólnym mianownikiem jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Natomiast te z nich, których sednem biznesu są recykling i szeroko rozumiana gospodarka odpadami, w naturalny sposób stały się koniecznymi elementami łańcuchów wartości innych podmiotów czy – używając angielskiego terminu – disruptorami, a więc wchodzącymi w nie ze swoimi technologiami bądź procesami, a nawet wiedzą – łamiącymi dotychczasowy porządek.

Jednak bycie pewne...