W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” dokonany został przegląd unijnych regulacji prawnych związanych z tzw. zielonymi finansami, wskazany został także przyjęty sposób rozumienia tego pojęcia. Uzupełniająco warto wskazać, że 7 września br. Komisja Europejska przyjęła tzw. ogólne ramy dotyczące zielonych obligacji.

Stanowi to kolejny krok zmierzający do emisji zielonych obligacji na kwotę 250 mld euro, czyli 30% łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU. Ustalenia te służą zapewnieniu, że zebrane środki zostaną przeznaczone na zielone projekty, zaś Komisja będzie przedstawiać sprawozdania na temat wpływu wykorzystania zebranych środków na środowisko. Przyjęte „ogólne ramy” dla zielonych obligacji opracowano zgodnie z zasadami obligacji ekologicznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA); kontroli projektu dokumentu dokonał podmiot zewnętrzny. Dochody z obligacji ekologicznych mają sfinansować część wydatków klimatycznych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Polski wewnętrzny porządek prawny nie obejmuje obecnie odrębnego ogólnego dokumentu dotyczącego polityki zielonych finansów, funkcjonują u nas natomiast ogólne dokumenty dotyczące planowania strategicznego w dziedzinie ochrony środowiska. Dokumenty te są oparte na polityce ochrony środowiska, ...